संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखीचे खुडूस येथील गोल रिंगण.