एकूण 1 परिणाम
जानेवारी 26, 2018
स्वतंत्र या शब्दाचे दोन अर्थ दिसतात. प्रत्येक माणसाच्या आत त्याला जीवन जगण्यासाठी जे तत्त्व शरीरात जन्मतःच मिळालेले आहे आणि जीवन संपल्यानंतर जे तत्त्व मनुष्याला सोडून जाते, त्या ‘स्व’चे तंत्र म्हणजे स्वातंत्र्य किंवा स्वतःच्या शरीराला, स्वतःच्या मनाला, स्वतःला मिळालेल्या एका नावाला ‘स्व’ समजून ‘...