गौरी गणपतीची गाणी : कारल्याच्या वेलाखाली...

Thursday, 24 August 2017

2. गौरी गणपतीची गाणी : कारल्याच्या वेलाखाली...
गाण्याचे बोल : 
कारल्याच्या वेलाखाली का गौरी उभीशी
जोडव्याचे जोड सांडलं काय करू मामाजी
सांडलं तर सांडू दे, तुजं न्हवं बापाचं
करून देईन लाखाचं, चल गौरी घराशी- १
भोपळ्याच्या वेलाखाली का गौरी उभीशी
पैंजणाचं जोड सांडलं काय करू मामाजी
सांडलं तर सांडू दे, तुजं न्हवं बापाचं
करून देईन लाखाचं, चल गौरी घराशी- २
वाळकीच्या वेलाखाली का गौरी उभीशी
पाटल्याचं जोड सांडलं काय करू मामाजी
सांडलं तर सांडू दे, तुजं न्हवं बापाचं

2. गौरी गणपतीची गाणी : कारल्याच्या वेलाखाली...
गाण्याचे बोल : 
कारल्याच्या वेलाखाली का गौरी उभीशी
जोडव्याचे जोड सांडलं काय करू मामाजी
सांडलं तर सांडू दे, तुजं न्हवं बापाचं
करून देईन लाखाचं, चल गौरी घराशी- १
भोपळ्याच्या वेलाखाली का गौरी उभीशी
पैंजणाचं जोड सांडलं काय करू मामाजी
सांडलं तर सांडू दे, तुजं न्हवं बापाचं
करून देईन लाखाचं, चल गौरी घराशी- २
वाळकीच्या वेलाखाली का गौरी उभीशी
पाटल्याचं जोड सांडलं काय करू मामाजी
सांडलं तर सांडू दे, तुजं न्हवं बापाचं
करून देईन लाखाचं, चल गौरी घराशी- ३