गौरी गणपतीची गाणी : गौरी तुझं डोहाळं...

Thursday, 24 August 2017

3. गौरी गणपतीची गाणी : गौरी तुझं डोहाळं...
गाण्याचे बोल: 
गौरी तुझं डोहाळं, कशा गं वरी
हाय आंब्याच्या घसा गं वरी
आंब्याचा घस खायला बस
ताट केलंया चौरंगी बाई- १
गौरी तुझं डोहाळं, कशा गं वरी
हाय पेरूच्या घसा गं वरी
पेरूचा घस, खायला बस
ताट केलंया चौरंगी बाई- २
गौरी तुझं डोहाळं, कशा गं वरी
हाय चिक्कूच्या घसा गं वरी
चिक्कूचा घस, खायला बस
ताट केलंया चौरंगी बाई- ३

3. गौरी गणपतीची गाणी : गौरी तुझं डोहाळं...
गाण्याचे बोल: 
गौरी तुझं डोहाळं, कशा गं वरी
हाय आंब्याच्या घसा गं वरी
आंब्याचा घस खायला बस
ताट केलंया चौरंगी बाई- १
गौरी तुझं डोहाळं, कशा गं वरी
हाय पेरूच्या घसा गं वरी
पेरूचा घस, खायला बस
ताट केलंया चौरंगी बाई- २
गौरी तुझं डोहाळं, कशा गं वरी
हाय चिक्कूच्या घसा गं वरी
चिक्कूचा घस, खायला बस
ताट केलंया चौरंगी बाई- ३