गौरी गणपतीची गाणी : ऊठ ऊठ माळीदादा...

Thursday, 24 August 2017

4. गौरी गणपतीची गाणी : ऊठ ऊठ माळीदादा...
गाण्याचे बोल: 

ऊठ, ऊठ माळीदादा, बैलं जूप रहाटाला
बैलं जूप रहाटालारे, पाणी जाऊ दे पाटाला -धृ
एवढं पाणी कशाला, खारकीच्या देठाला
एवढ्या खारका खारका कशाला, गौरीईच्या वौशाला
गौरीईचा वौसा गं, फुलांनी दरवळला
फुलांनी दरवळळा गं, उदांनी परिमळला-१
उठ, उठ माळीदादा, बैलं जूप रहाटाला
बैलं जूप रहाटाला रे, पाणी जाऊ दे पाटाला
एवढं पाणी कशाला, वाळकीच्या देठाला
एवढी वाळकं कशाला, गौराईच्या वौशाला
गौराईचा वौसा गं, फुलांनी दरवळला
फुलांनी दरवळला गं, उदांनी परिमळला-२

4. गौरी गणपतीची गाणी : ऊठ ऊठ माळीदादा...
गाण्याचे बोल: 

ऊठ, ऊठ माळीदादा, बैलं जूप रहाटाला
बैलं जूप रहाटालारे, पाणी जाऊ दे पाटाला -धृ
एवढं पाणी कशाला, खारकीच्या देठाला
एवढ्या खारका खारका कशाला, गौरीईच्या वौशाला
गौरीईचा वौसा गं, फुलांनी दरवळला
फुलांनी दरवळळा गं, उदांनी परिमळला-१
उठ, उठ माळीदादा, बैलं जूप रहाटाला
बैलं जूप रहाटाला रे, पाणी जाऊ दे पाटाला
एवढं पाणी कशाला, वाळकीच्या देठाला
एवढी वाळकं कशाला, गौराईच्या वौशाला
गौराईचा वौसा गं, फुलांनी दरवळला
फुलांनी दरवळला गं, उदांनी परिमळला-२
उठ, उठ माळीदादा, बैलं जूप रहाटाला
बैलं जूप रहाटाला रे, पाणी जाऊ दे पाटाला
एवढं पाणी कशाला, बदामाच्या देठाला
एवढं बदाम कशाला, गौराईच्या वौशाला
गौरीईचा वौसा गं, फुलांनी दरवळला
फुलांनी दरवळला गं, उदांनी परिमळला-३