गौरी गणपतीची गाणी : झिम्मा घालू झिम्मा...

शुक्रवार, 25 ऑगस्ट 2017

13. गौरी गणपतीची गाणी : झिम्मा घालू झिम्मा...
गाण्याचे बोल: 
झिम्मा घालू झिम्मा, एवढ्या का राती
माझ्या झिम्म्याला झाली रात गं झाली रात
महादेवाच्या देवळात गं देवळात
असा महादेव नखरेदार गं नखरेदार
त्याच्या रथाला चक्र चार-चक्र चार
चारी चाकाला ऐंशी मोती गं ऐंशी मोती
ऐंशी मोत्याला नऊशे नाक गं नऊशे नाक
पोरी झिम्म्याला खाली वाक गं खाली वाक
(टीप : या गाण्यात ‘महादेवा’च्या ठिकाणी अन्य देवांची नावे घालून तीच ती कडवी पुन्हा गायली जातात.)
 

13. गौरी गणपतीची गाणी : झिम्मा घालू झिम्मा...
गाण्याचे बोल: 
झिम्मा घालू झिम्मा, एवढ्या का राती
माझ्या झिम्म्याला झाली रात गं झाली रात
महादेवाच्या देवळात गं देवळात
असा महादेव नखरेदार गं नखरेदार
त्याच्या रथाला चक्र चार-चक्र चार
चारी चाकाला ऐंशी मोती गं ऐंशी मोती
ऐंशी मोत्याला नऊशे नाक गं नऊशे नाक
पोरी झिम्म्याला खाली वाक गं खाली वाक
(टीप : या गाण्यात ‘महादेवा’च्या ठिकाणी अन्य देवांची नावे घालून तीच ती कडवी पुन्हा गायली जातात.)