गौरी गणपतीची गाणी : साथी शंकर बनामधी...

Friday, 25 August 2017

12. गौरी गणपतीची गाणी : साथी शंकर बनामधी...
गाण्याचे बोल : 
साथी शंकर बनामधी, एकलाच गणू माझा वनामधी
गणूनं काय हरवलं, गणूनं तोंड हरवलं
हरवलं तर हरवू द्या गं, गणूला घरला घेऊन या- १
साथी शंकर बनामधी, एकलाच गणू माझा वनामधी
गणूनं काय हरवलं, गणूनं पैंजण हरवलं
हरवलं तर हरवू द्या गं, गणूला घरला घेऊन या- २
साथी शंकर बनामधी, एकलाच गणू माझा वनामधी
गणूनं काय हरवलं, गणूनं साखळी हरवली
हरवली तर हरवू द्या गं, गणूला घरला घेऊन या- ३
साथी शंकर बनामधी, एकलाच गणू माझा वनामधी

12. गौरी गणपतीची गाणी : साथी शंकर बनामधी...
गाण्याचे बोल : 
साथी शंकर बनामधी, एकलाच गणू माझा वनामधी
गणूनं काय हरवलं, गणूनं तोंड हरवलं
हरवलं तर हरवू द्या गं, गणूला घरला घेऊन या- १
साथी शंकर बनामधी, एकलाच गणू माझा वनामधी
गणूनं काय हरवलं, गणूनं पैंजण हरवलं
हरवलं तर हरवू द्या गं, गणूला घरला घेऊन या- २
साथी शंकर बनामधी, एकलाच गणू माझा वनामधी
गणूनं काय हरवलं, गणूनं साखळी हरवली
हरवली तर हरवू द्या गं, गणूला घरला घेऊन या- ३
साथी शंकर बनामधी, एकलाच गणू माझा वनामधी
गणूनं काय हरवलं, गणूनं तोरड्या हरवलं
हरवलं तर हरवू द्या गं, गणूला घरला घेऊन या- ४