Shani Dev : शनिवारी म्हणा हे शनि स्तोत्र; शनिचा कोप कायमचा दूर होणार

| Sakal

शनिवार हा शनिचा दिवस असतो. या दिवशी शनिची आराधना केली तर जीवनातील सर्व दु:ख होतात.

| Sakal

आज आम्ही तुम्हाला शनि स्त्रोत विषयी सांगणार आहोत. या शनिस्त्रोताचे जर तुम्ही दर शनिवारी पठण केले तर तुमच्यावर शनिची कृपा होऊ शकते.

| Sakal

नम: कृष्णाय नीलाय शितिकण्ठ निभाय च। नम: कालाग्निरूपाय कृतान्ताय च वै नम:।

| Sakal

नमो निर्मांस देहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च। नमो विशालनेत्राय शुष्कोदर भयाकृते।

| Sakal

नम: पुष्कलगात्राय स्थूलरोम्णेऽथ वै नम:।नमो दीर्घाय शुष्काय कालदंष्ट्र नमोऽस्तु ते।

| Sakal

नमस्ते कोटराक्षाय दुर्नरीक्ष्याय वै नम:।नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने।

| Sakal

नमस्ते सर्वभक्षाय बलीमुख नमोऽस्तु ते।सूर्यपुत्र नमस्तेऽस्तु भास्करेऽभयदाय च।

| Sakal

देवासुरमनुष्याश्च सिद्ध-विद्याधरोरगा:। त्वया विलोकिता: सर्वे नाशं यान्ति समूलत:।

| Sakal

प्रसाद कुरु मे सौरे ! वारदो भव भास्करे। एवं स्तुतस्तदा सौरिर्ग्रहराजो महाबल:।

| Sakal