Types of Kisses : किस करताना नाक मध्ये येत नाही...

| Sakal

लीप किस

| Sakal

फ्रेंच किस

| Sakal

फोरहेड किस - कपाळावर किस

| Sakal

नेक किस - मानेवर किस

| Sakal

पिक किस (Peak Kiss)

| Sakal

चिक किस - गालावर किस

| Sakal

हँड किस - हाताचं किस

| Sakal
| Sakal