Fruit Eating Tip : तुम्हालाही खूप फळं खायला आवडतात? आताच थांबा

| Sakal

तुम्हालाही भरपूर फळ खायला आवडतात का? दिवसभर फळांवरच राहू शकतात का? पण त्यामुळे आजार होऊ शकतात.

| Sakal

टाइप २ डायबेटिसचा धोका वाढतो.

| Sakal

वजन वाढणे, जाड होणे.

| Sakal

पोषण तत्वांची कमतरता.

| Sakal

पचनक्रिया बिघडणे

| Sakal

गॅस आणि ब्लोटींग (पोट फुगणे)

| Sakal

इरिटोबल बाउल सिंड्रोम.

| Sakal