Body Pain : शरीरात सतत वेदना का होतात ? उपाय काय ?

| Sakal

काही जणांना रोज शरीरात वेदना होतात. यामागील कारण माहीत आहे का ?

| Sakal

ताणतणावामुळे शरीरात वेदना होतात.

| Sakal

पाण्याच्या कमतरतेमुळेही वेदना होतात.

| Sakal

अपुरी झोप हेही एक कारण आहे.

| Sakal

शरीरात रक्ताची कमतरता असल्याने वेदना होतात. अशा वेळी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

| Sakal

ड जीवनसत्त्वाच्या कमतरतेमुळे वेदना होत असतील तर कोवळ्या उन्हात बसा.

| Sakal

लोहयुक्त आहार घ्या.

| Sakal

नियमितपणे व्यायाम करा.

| Sakal