New Year 2023: देवदर्शनासाठी पुण्याजवळची मंदिरे

| Sakal

रामदरा मंदिर

| Sakal

स्वामीनारायण मंदिर

| Sakal

हदशी मंदिर

| Sakal

भुलेश्वर मंदिर

| Sakal

प्रतिबालाजी मंदिर

| Sakal

एकविरा मंदिर

| Sakal

सारसबाग गणपती मंदिर

| Sakal

जेजुरी मंदिर

| Sakal