Playing Cards : पत्त्यांमध्ये इस्पीकचा एक्का नक्षिदार असण्यामागे काय कारण?

| Sakal

प्रत्येकाला पत्त्यांचा डाव खेळायला आडवतो.

| Sakal

या डावात हुकमी एक्का महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असतो.

| Sakal

पत्त्याच्या कॅटमधे सर्वाचे लक्ष वेधतो तो इस्पीक एक्का

| Sakal

पूर्वीच्या काळी म्हणजे १८ व्या शतकात हा खेळ युरोपात खूपच प्रसिद्ध होता.

| Sakal

या खेळाच्या प्रसिद्धीमुळे यावर कर लावण्यात आला होता.

| Sakal

१५८८ साली क्वीन ॲनने याप्रकारचा कर पहिल्यांदा लागू केला.

| Sakal

१८२८ पर्यंत पत्त्याच्या कॅटवर कर चुकता केल्याचे समजण्यासाठी एका पानावर स्टँप चिकटवला जाई.

| Sakal

हे पान सर्वात वरच्या बाजूला ठेवले जाई.

| Sakal

नव्या कोऱ्या सेटमध्ये नेहमीच पहिले पान हे इस्पिक एक्क्याचे असते.

| Sakal

१८२८ नंतर कराचा स्टँप हाताने न चिकटवता तो सरळ इस्पिक एक्क्याच्या पानावरच छापला जाई.

| Sakal