कोल्हापूरची प्रभाग रचना; पहा फक्त एका क्लिकवर I Kolhapur | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

kolhapur municipal corporation

कोल्हापूरची प्रभाग रचना; पहा फक्त एका क्लिकवर

प्रभाग क्रमांक १
लोकसंख्या - १७,४३७
अनुसुचित जाती - ४२३०
अनुसुचित जमाती - १७१

व्याप्ती - आंबेडकर नगर, संकपाळ नगर, शुगरमील उलपे मळा, बडबडे मळा, पिंजार गल्ली, कसबा बावडा मुख्य रस्ता, कसबा बावडा फायर स्टेशन, मातंग वसाहत, ठोंबरे गल्ली, बिरंजे पाणंद, कसबा बावडा पॅव्हेलियन, शाहू सेना चौक, कदमवाडी रस्ता, झूम प्रकल्प पाणंद रस्ता.

-उत्तर - पंचगंगा नदी
-दक्षिण - पंचगंगा नदी राजाराराम बंधारा ते पूर्वेकडे हनुमान तलाव, उत्तर बाजू रस्त्याने पूर्वेस पिंजार गल्लीने कसबा बावडा मुख्य रस्त्यापर्यंत ते दक्षिणेस कसबा बावडा मुख्य रस्त्याने ठोंबरे गल्ली पर्यंत. पूर्वेकडे कसबा बावजा पॅव्हेलियन ते दक्षणि बाजूने शाहू सर्कल ते कदमवाडीकडे जाणारे रस्त्याने झूम प्रकल्प वायव्य कोपऱ्यासमोरील वेटाळे मळा कॉलनी, वेटाळे मळा पूर्वेकडील पाणंद रस्त्यापर्यंत. तेथून दक्षिणेस बाळासाहेब खैरमोडे घरासमोरील पाणंद रस्त्यावरून पूर्वेकडे पंचगंगा नदीपर्यंत.
-पश्चिम - पंचगंगा नदी
------------------------------------------------------------
प्रभाग क्रमांक २
लेकसंख्या - १९,३९४
अनुसुचित जाती - १२१६
अनुसुचित जमाती - ३१०

-व्याप्ती - राजारामबंधारा, नदीघाट, हनुमान तलाव, माळ गल्ली, लक्ष्मी विलास पॅलेस, डी.वाय.पी इंजिनिअरींग कॉलेज, श्री कॉलनी, लाईन बाजार हॉकी ग्राउंड. राजगड पार्क, छावा चौक, लाईन बाजार मशिद, त्र्यांबोली मंदीर, सेवा रुग्णालय, पोलिस लाईन, पोलिस अधीक्षक कार्यालय.
-उत्तर - पंचगंगा नदी, राजारामबंधारा ते पुर्वेकडे हनुमान तलाव, उत्तर बाजू रस्त्याने पूर्वेस पिंजार गल्लीने कसबा बावडा मुख्य रस्त्यापर्यंत.
-पूर्व - कसबा बावडा मेन रोड पिंजार गल्ली पासून दक्षिणेस कसबा बावडा मुख्य रस्त्याने ठोंबरे गल्ली पर्यंत. तिथून पुर्वेकडून ठोंबरे गल्लीने कसबा बावडा पॅव्हेलियन, दक्षिण बाजूने शाहू सर्कल ते पूर्वेकडे कदमवाडी रस्त्यावरील कसबा बावडा रिसनं ८५७ चे पूर्व हद्दी पर्यंत.

-दक्षिण - कसबा बावडा ते कदमवाडी रस्त्यावरील रि.स.नं.८५७ चे पूर्व हद्दीपासून दक्षिणकडे रि.स.नं.८५७ हद्दीने पुढे जावून कसबा बावडा रिसनं.८६०/५/३ व ८५७/२ पैकी जाधव पार्क कॉलनीचे पूर्व हद्दीने झूम प्रकल्पाकडे जाणाऱ्या रस्त्यापर्यंत. तेथून पश्चिमेकडून त्र्यंबोली मंदीर समोरील चौकापर्यंत. तेथून सेवा रुग्णालय समोरून, दक्षिणबाजूपासून पश्चिमेस पोलिस लाईन रस्त्याने पोलिसा लाईन चाळ नंबर २० व १९ च्या मधून उत्तरेत जावून पोलिस लाईन बँड चाळीच्या मागील बाजू. तेथून दक्षिणेकडे जावून तेथून पश्चिमेकडे चाळ नंबर २४ ते दक्षिण रस्त्याने पोलिस लाईन मुख्य रस्त्यापर्यंत तेथून पश्चिमेकडे पोलिस गार्डनपर्यंत. येथील अंतर्गत रस्त्याने डीएसपी चौकापर्यंत. दक्षिणेकडे ड्रीमवर्ल्ड उत्तर बाजूच्या रस्त्यापर्यंत. तेथून पश्चिमेकडे धान्य गोडावून रस्तयाने, धान्य गोडावूनचे पूर्व हद्दीने पुढे जावून पोवार मळा, झोपडपट्टी पुढे पंचगंगा नदीपर्यंत.
पश्चिम - पंचगंगा नदी.
------------------------------------------------------------------

प्रभाग क्रमांक - ३
लोकसंख्या १९,४९१
अ.जा. - १९६२
अ.ज. - २०२

-व्याप्ती - होलीक्रॉस, दत्ताबाळ मिशन, पोलिस लाईन, झूम प्रकल्प, भोसलेवाडी, कारंडे मळा, शासकीय विश्रामगृह, शाहू कॉलेज
-उत्तर - पोलिस अधीक्षक कार्यालय चौकापासून पूर्वेकडे पोलिस गार्डन येथील राष्ट्रीय ध्वजच्या उत्तरेकडे अंतर्गत रस्त्याने पोलिस लाईन चाळ नं.२४ चे दक्षिण गल्लीने उत्तरेकडे पोलिस लाईन बँडवाले चाळ मागील बाजूपर्यंत तेथून उत्तरेस चाळ नं. २० व १९ मधून पूर्वेला पॅसेजने पोलिस लाईन चाळ अंतर्गत मुख्य रस्त्यापर्यंत तेथून उत्तरेस पोलिस लाईन मुख्य रस्त्याने सेवा रुग्णालय समोरील सेवा रुग्णालयापर्यंत. तेथून उत्तरेस त्र्यंबोली मंदिर समोरील चौकापर्यंत. तेथून पूर्वेस झूम प्रकल्पाकडे जणाऱ्या रस्त्याने कसबा बावडा रिसनं. ८६०/५/३ व ८५७/२ पैकी जाधव पार्क कॉलनीच्या पूर्व हद्दीपर्यंत. तेथून उत्तरेस जाधव पार्क पूर्व हद्दीने कॉलनीच्या उत्तर हद्दीपर्यंत पुढे जावून पूर्व हद्दीने बावडा, कदमवाडी मुख्य रस्त्यापर्यंत तेथून पुढे झूम प्रकल्प ,वेटाळे मळा कॉलनीचे वेटाळे यांच्या घराच्या उत्तरेकडे मागील हद्दीने पूर्वेकडील पाणंद रस्त्यापर्यंत. दक्षिणेस बाळासाहेब खैरमोडे घरासमोरील पाणंद रस्त्याने पूर्वेस पंचगंगा नदीपर्यंत.

-पूर्व - पंचगंगा नदी
-दक्षिण - पंचगंगा नदी पात्र ते पश्चिमेकडे कसबा बावडा रिसनं ७७५ मधील ओपन स्पेसचे दक्षिणकेडील हद्दीने पुढे रिसनं ७७५ चे पश्चिम हद्दीने उत्तरेस मेढे साबण कारखाना गोडावूनपर्यंत.
गोडावूनचे दक्षिण हद्दीने पश्चिमेस अयोध्या गल्ली ते कदमवाडी तलावाचे उत्तरेकडील कदमवाडी-जाधववाडी मुख्यरस्त्यापर्यंत. पूर्वेस तलावाच्या पूर्वेकडील रस्त्यापर्यंत. दक्षिणेस कदमवाडी, कपूर वसाहत, मशिदी समोरील चौकापर्यंत. तेथून पश्चिमेस रस्त्याने डी.वाय.पाटील हॉस्पीटलचे उत्तर पश्चिम बाजूची रिक्षास्टॉप जवळील तिकटी. दक्षिणेस सदरबाजारकडे जाणारे मेनरोडने शाहू कॉलेज दक्षिण हद्दीपर्यंत. पश्चिमेस शाहू कॉलेज हद्दीने स्विमींग टॅंक दक्षिण हद्दीपर्यंत. दक्षिणेस कोरगावकर हायस्कूलचे पश्चिम हद्दीने दक्षिणेस व्ही.बी.जाधव घराचे पश्चिम, दक्षिण हद्दीपर्यंत. पश्चिमेस ४० फुटी रस्त्याने शास्त्री उद्यानाचे वायव्य कोपऱ्यापर्यंत. तेथून पश्चिमेस ताराराणी चौक ते धैर्यप्रसाद हॉल रस्त्यावरील व्ही.व्ही.पोवार ट्रेनर बंगलो समोरील व क्रिस्टल प्लाझा उत्तरेकडील रस्त्याचे तिकटी पर्यंत.

-पश्चिम - ताराराणी चौक ते धैर्यप्रसाद हॉलरस्त्यावरील व्ही.व्ही.पोवार ट्रेनर बंगल्यासमोरील व क्रिस्टल प्लाझा उत्तरेकडील रस्त्याचे तिकटीपासून उत्तरेस मेनरोडने धैर्यप्रसाद चौक ते पुढे पितळी गणपतीसमोरील रस्त्याने कसबा बावडा रोडवरील डीएसपी ऑफिस चौकापर्यंत.

प्रभाग क्रमांक- ४
लोकसंख्या-१७९५६
अ.जा.७०९७
अ.ज.- ९८

-व्याप्ती -लाल बहाददूर शास्त्री उदयान, कोरगावकर हायस्कूल, सदरबाजार, बाबर हॉस्पीटल, विचारेमाळ, पाटोळेवाडी, मेनन बंगला लिशा हॉटेल
-उत्तर - ताराराणी चौक ते धैर्यप्रसाद हॉल रस्त्यावरील व्ही.व्ही. पोवार ट्रेनर बंगलासमोरील व क्रीस्टल प्लाझा उत्तरेकडील रस्त्याची तिकटी ते पूर्वेकडे लाल बहादूर शास्त्री उदयानचे वायव्य कोपऱ्यापर्यंत. तेथून पुढे उत्तरेकडे रस्त्याने रोहन अपार्टमेंट समोरील रस्त्यापर्यंत. पुढे पूर्वेकडे व्ही.बी. जाधव व आर.बी. जाधव यांच्या घराच्या पश्‍चिम-दक्षिण हददीपर्यंत तेथून उत्तरेकडे कोरगावकर हायस्कूलच्या पश्‍चिम हददीने शाहू कॉलेजचे स्विमिग टँक दक्षिण हददीपर्यंत. तेथून पूर्वेकडे शाहू कॉलेजचे दक्षिण हददीने सदर बाजार ते कदमवाडी रस्त्यापर्यंत ते उत्तरेकडे खिश्चन दफनभूमी व भारती विद्यापीठ हददीपर्यंत पूर्वेकडे भारती विदयापीठचे दक्षिण हददीने पुढे डी.वाय. पाटील नर्सिंग एज्युकेशन संस्था दक्षिण हददीपर्यंत. पुढे डी.वाय. पाटील संस्थेचे हददीने पुढे कसबा करवीर रि.स.नं.२५२ चे (लांबोरे गुंठेवारी कॉलनी) हददीचे वायव्य कोपऱ्यापर्यंत.
-पूर्व - कसबा करवीर रि.स.नं.२५२ चे (लांबोरे गुंठेवारी कॉलनी) हद्दीचे वायव्य कोपऱ्यापासून दक्षिणेकडे मेनन यांच्या बंगल्यासमोरील रस्त्याने पुढे लिशा हॉटेल ते मुक्‍त सैनिककडे जाणाऱ्या रस्त्याचे रस्त्यापर्यंत.
-दक्षिण -पाटोळेवाडी उत्तर बाजू लिशा हॉटेल समोरील युनिक पार्क उत्तर बाजू जाणारे रस्ता तिकटीपासून पश्चिमेकडे लिशा हॉटेल समोरील मेनरोडपर्यंत. दक्षिणेकडे राजगौरव मंगल कार्यालय सिग्नल चौकापर्यंत. पश्‍चिमेकडे मुख्य रस्त्याने भगवान कॉम्प्लेक्स पश्‍चिम हददीपर्यंत.उत्तरेस मृण्मणी अपार्टमेंट फ्लॅट नंबर ०१ ते ६ या इमारतीचे पूर्वेकडे पीडब्ल्यूडी. हद्दीने पुढे पीडब्ल्युडी अंतर्गत आपार्टमेंट समोर रस्त्यापर्यंत. तेथून अंतर्गत रस्त्याने पीडब्ल्यूडी. कँम्पस हददीपर्यंत. तेथून पश्चिमेकडे मेरी वॉनलेस हॉस्पीटलचे उत्तर हददीने पुढे ताराराणी चौक ते धैर्यप्रसाद चौक मुख्य रस्त्यापर्यंत.
-पश्‍चिम - ताराराणी चौक ते धैर्यप्रसाद चौक रस्त्यावरील मेरी वॉनलेस हॉस्पीटलची उत्तर हदद व निंबाळकर माळ झोपडपटटीची हदद ते उत्तरेकडे मुख्य रस्त्याने व्ही.व्ही.पोवार ट्रेनर बंगला समोरील व क्रिस्टल प्लाझा समोरील उत्तरेकडील रस्त्याचे तिकटीपर्यंत.
----------------------------------
प्रभाग क्रमांक- ५
-लोकसंख्या -१६३७९
-अ.जा.- २१२०
-अ.ज.- ७४

-व्याप्ती - डी.वाय.पी. हॉस्पीटल, कपूर वसाहत, लक्ष्मी-नारायण नगर, यशोदा पार्क, काटे मळा, मुक्‍त सैनिक वसाहत, जाधववाडी, बापट कॅम्प, तावडे हॉटेल, निगडेवाडी जकात नाका, लोणार वसाहत, राजीव गांधी वसाहत, जाधववाडी.
-उत्तर - सदर बाजार ते कदमवाडी रस्त्यावरील खिश्चन दफनभूमी व भारती विदयापीठ हददीपासून मेन रोड ते उत्तरेकडे डी.वाय.पाटील हॉस्पीटलचे उत्तर-पश्चिम बाजूची रिक्षा स्टॉपजवळील तिकटीपर्यंत. पूर्वेस कदमवाडी-कपूर वसाहत मस्जीदसमोरील चौकापर्यंत. उत्तरेस कदमवाडी तलावाचे पूर्वेकडील रस्त्याने कदमवाडी- जाधववाडी मुख्य रस्त्यापर्यंत. पश्‍चिमेस अयोध्या गललीपर्यंत. अयोध्या गल्लीने पूर्वेस मेढे साबण कारखाना गोडावून दक्षिण-पूर्व हददीपर्यंत. दक्षिणेस कसबा बावडा रि.स.नं.७७५ पश्‍चिम बाजूने दक्षिणेकडे व तेथून ७७५ मधील ओपन स्पेसचे दक्षिण बाजूचे सरळ पुढे पूर्वेकडे पंचगंगा नदीपर्यंत ते पंचगंगा नदीने पूर्वेकडील महापालिका हददीपर्यंत.
-पूर्व - पंचगंगा नदी पात्र ते दक्षिणेकडे कोल्हापूर महानगरपालिका हददीने उचगाव रि.स.नं.१४९,१४७,१४६ चे पूर्व बाजूने गांधीनगर मुख्य रस्त्यापर्यंत. तेथून पुढे महापालिका हद्दीने रि.स.नं.१४४, १४३, १३८ चे पूर्व बाजूने कोल्हापूर मिरज ट्रॅकपर्यंत.
-दक्षिण - महापालिक गांधीनगरकडील उचगांव रि.स.नं.१३८ चे पूर्व महापालिका हदीपासून पश्चिमेकडे कोल्हापूर-मिरज रेल्वे ट्रॅक हददीपर्यंत. पुढे रेल्वे ट्रॅकचे दक्षिणेकडील उचगांव रि.स.नं.५ ते पूर्व महापालिका हददीने पुढे महापालिका हददीने रेल्वे ट्रॅकपर्यंत. पश्चिमेकडे रेल्वे ट्रॅकवरुन पुढे रेल्वे ट्रॅकचे उत्तर बाजूचे संजय विष्णू पोवार वाईकर यांच्या घराचे पूर्वेकडील हददीने लोणार वसाहत जाणारे मुख्य रस्त्यापर्यंत. याच रस्त्याने पूर्वेस मार्केट यार्ड दक्षिण-पूर्व बाजू तिकटीपर्यंत. उत्तरेस मार्केट यार्ड पूर्व बाजू रोडने पुढे कोल्हापूर- तावडे हॉटेल मेनरोडपर्यंत. पश्‍चिमेस याच रस्त्याने राजगौरव मंगल कार्यालय सिग्नल चौक.
-पश्‍चिम -ताराराणी चौक तावडे हॉटेल रस्त्यावरील राजगौरव मंगल कार्यालय समोरील सिग्नल चौक ते लिशा हॉटेलसमोरील युनिक पार्कपर्यंत. तेथून उत्तर बाजू रस्त्यावरील तिकटीपर्यंत. पूर्वेला रस्त्याने पाटोळेवाडी उत्तर बाजू मेनन बंगल्याकडे जाणारे रस्त्यापर्यंत. उत्तरेस कसबा करवीर रि.स.नं.२५२ येथील लांबोरे गुंठेवारी कॉलनी हददीचे वायव्य कोपऱ्यापर्यंत. पश्‍चिमेला डी.वाय.पाटील नर्सिंग एज्युकेशन संस्थाचे दक्षिण हददीने पुढे भारती विदयापीठचे दक्षिण हददीने दफनभूमी व भारती विदयापीठ हददीने सदरबाजार कदमवाडी मुख्य रस्त्यापर्यंत.
-------------------------------------------------
प्रभाग क्रमांक- ६
लोकसंख्या- १७१३१
अ.जा.- १४०७
अ.ज. - ५४

-व्याप्ती - शाहू सांस्कृतिक हॉल, मार्केट यार्ड, महाडिक माळ, रुईकर कॉलनी, निंबाळकर कॉलनी, अयोध्या पार्क, माकडवाला वसाहत, शिवाजी पार्क, मध्यवर्ती बस स्थानक.
-उत्तर - गॅलेक्सी अपार्टमेंट पश्‍चिमेकडील रस्ता तिकटी ते पूर्वेकडे ई वॉर्ड रिसनं.२८४ माऊली अपार्टमेंटचे पूर्वेकडील रस्त्याने उत्तरेस बेकर गल्ली, सिध्दी शॉपीसमोरील चौकापर्यंत.
पूर्वेस पाटणकर कॉलनी पर्ल हॉटेलपर्यंत. उत्तरेस आरबीएल बँकसमोरील चौक ते दक्षिणेस मेरी वॉलनेस हॉस्पिटल उत्तर हद्दीने पीडब्ल्युडी कॉटर्सपर्यंत. कॉर्टर्ससमोरील रस्त्याने दक्षिणे पीडब्ल्युडी कंपौंड हद्दीपर्यंत. पश्‍चिमेस मृण्मयी अपार्टमेंट फ्लॅट नं ०१ ते ०६ इमारतीचे पूर्व बाजूने भगवान कॉम्प्लेक्स पश्‍चिम हद्दीने मेनरोडपर्यंत. पूर्वेस तावडे हॉटेलकडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्याने पूर्वेकडे शाहू मार्केट यार्ड पूर्वेकडील रस्त्यापर्यंत.
-पूर्व - मार्केट यार्डचे पूर्व बाजुचा मुख्य रस्ता.
-दक्षिण - लोणार वसाहत रोडवरील मार्केट यार्ड अग्नेय कोपरा ते पश्‍चिमेकडील रस्स्त्याने पेट्रोल पंपापर्यंत. तेथून पश्‍चिमेस रेल्वे ट्रॅकने पाचबंगला रेल्वे फाटक क्र १ पर्यंत.
-पश्‍चिम - पाचबंगला रेल्वे फाटक १ ते उत्तरेकडे रस्त्याने दाभोळकर चौक ते पुढे गॅलेक्सी अपार्टमेंट पश्‍चिम उत्तर कोपऱ्यापर्यंत.
------------------------------------------------------------------
प्रभाग क्रमांक- ७
एकूण- १६,२२९
अ.जा.- २८२९
अ.ज. - १२०

-व्याप्ती - महालक्ष्मी चेंबर्स, दाभोळकर कॉर्नर, सासने ग्राऊंड, ताराबाई गार्डन, किरण बंगला, कनाननगर, जिल्हाधिकारी कार्यालय, महावीर गार्डन, नष्टे कॉप्लेक्स, असेंब्ली रोड, व्हीनस कॉर्नर, छत्रपती शाहू महाराज टर्मिनल्स
-उत्तर - ई वॉर्ड शाहू ब्लड बँक ते धैर्यप्रसाद हॉल रस्त्यावरील महावीर गार्डन वायव्य कोपरा/बाजू ते पूर्वेकडे कलेक्टर ऑफिस चौक उत्तर बाजुने पूर्वेकडे आदित्य कार्नर ते उत्तरेकडील धैर्यप्रसाद हॉल चौकापर्यंत.
-पूर्व - धैर्यप्रसाद चौक ते दक्षिणेकडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्याने आरबीएल बँकसमोरील चौकातून रस्त्याने पर्ल हॉटेलपर्यंत.
दक्षिण - पर्ल हॉटेल उत्तरेकडील रस्त्याने पश्चिमेकडे बेकर गल्लीने सिध्दी शॉपी चौक दक्षिणेकडे माऊली अपार्टमेंट तेथून पश्‍चिमेस पॅसेजने गॅलॅक्सी अपार्टमेंट उत्तर पश्‍चिम कोपऱ्यापर्यंत. दक्षिणेकडे दाभोळकर कॉर्नर ते पाचबंगला रेल्वे फाटक नं.१, पश्‍चिमेकडे पाण्याच्या टाकीच्या उत्तर बाजून तुळजाभवानी मंदिराचे उत्तर बाजू पॅसेजने व्यापारी पेठचे उत्तर बाजू पॅसेज चौकापर्यंत. उत्तरेकडे पार्किंगचे अग्नेय कोपऱ्यापर्यंत. पूर्वेकडे रेल्वे हद्दीने उत्तरेकडे गोकूळ हॉटेलच्या पूर्व बाजूने स्टेशन रोडपर्यंत. स्टेशन रोडने पश्‍चिमेस
व्हीनस कॉर्नर ते जयंती नाला जुना पुल सुतारवाडयाकडे जाणाऱ्या रस्त्यापर्यंत.
- पश्‍चिम - जुना पुल सुतारवाडयाच्या पूर्व रस्त्याने उत्तरेकडे जयंती नाला आकाशिया अपार्टमेंट पार्ट-२ चे पश्‍चिम बाजू रस्त्यापर्यंत. ते पूर्वेकडे भालजी पेंढारकर सांस्कृतिक केंद्र व महावीर गार्डन हद्दीने उत्तरेकडे महावीर गार्डन वायव्य कोपरा मुख्य रस्त्यापर्यंत.
------------------------------------------
प्रभाग क्रमांक- ८
लोकसंख्या- १६,२७९
अ.जा.- १,९८४
अ.ज.- ८७


-व्याप्ती - महावीर कॉलेज, विवेकानंद कॉलेज, आरटीओ ऑफीस, मेरी वेद ग्राऊंड, न्यू पॅलेस परिसर, रमणमळा, जिल्हा परिषद, नागाळा पार्क, हेड पोस्ट ऑफिस, सिंचन भवन
-उत्तर - पंचगंगा नदी ते पूर्वेकडे पोवारमळा/धान्य गोडावून झोपडपट्टी उत्तर पूर्व हद्दीने दक्षिणेस धान्य गोडावून पूर्वेकडील हद्दीने धान्य गोडावुन, दक्षिणेकडील मुख्य रस्त्यापर्यंत ते पुढे पूर्वेकडे रस्त्याने ड्रीमवर्ल्ड, उत्तरबाजूने पुढे कसबा बावडा मुख्य रस्त्यापर्यंत.
- पूर्व - कसबा बावडा मेन रोड ते ड्रीम वर्ल्ड गेटपासून मुख्य रस्त्याने दक्षिणेकडे मुख्य पोस्ट ऑफिस चौक ते पूर्वेकडे रस्त्याने धैर्यप्रसाद चौक ते पश्चिमेकडे मुख्य रस्त्याने आदित्य कॉर्नर ते पश्‍चिमेकडे कलेक्टर ऑफिस रोडने कलेक्टर ऑफिस चौक.महावीर गार्डन पश्‍चिम बाजूस (वायव्य कोपरा) ते दक्षिणेस महावीर गार्डन, भालजी पेंढारकर समोरील रस्त्याने आकाशिया अपार्टमेंटचे उत्तर बाजूने रस्त्याने अपार्टमेंटचे पश्‍चिम बाजुने दक्षिणेकडे जयंती नाल्यापर्यंत, दक्षिणेकडे सुतारवाडा येथील उत्तर दक्षिण रस्त्याने स्टेशन रोडपर्यंत.
- दक्षिण - जुना पूल सुतारवाडयापासून पश्चिमेकडे दसरा चौक ते सीपीआर हॉस्पीटल चौक ते पुढे सिद्धार्थनगर कमान ते उत्तरेकडे जयंती नाल्यापर्यंत. पश्‍चिमेस जयंती नाल्याने पंचगंगा नदीपर्यंत.
-पश्‍चिम - पंचगंगा नदी

प्रभाग क्रमांक ९
मतदार संख्या ः १९,९९४९
अनुसुचित जाती ः१९२९
अनुसुचित जमाती ः६५

-व्याप्ती ः सिध्दार्थनगर, जुना बुधवार तालीम तोरस्कर चौक, ब्रम्हपूरी, गायकवाड बंगला, शुक्रवार पेठ, जगदगुरू शंकराचार्य मठ, मस्कूती तलाव, जैन मठ, शाहू समाधी स्थळ, शिपुगडे तालीम, जुने विवेकानंद कॉलेज, पंचगंगा तालीम. कोकणे मठ, जुनी पद्माराजे शाळा, डीवायएसपी ऑफिस.
-उत्तर ः पंचगंगा नदी घाटापासून उत्तरेकडे शिवाजी पूल ते जयंती नाल्याने पूर्वेकडे सिध्दार्थनगर कमानीपर्यंत.
-पूर्वः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हॉल पूर्व बाजूने शाहू समाधी मंदीर पूर्व बाजुने धर्मादाय आयुक्त क्वाटर्सचे पश्चिम बाजूने रत्नागिरी मुख्य रस्त्यावरील सोन्या मारूती बस स्टॉप ते दक्षिणेकडे टाऊन हॉलचे बागेतून गोसावी अपार्टमेंटचे पूर्व कोपरा कंपाऊंडपर्यंत.
- दक्षिण ः टाऊन हॉलच्या कंपाऊंड हद्दीपासून पश्चिमेकडे गोसावी अपार्टमेंटच्या उत्तरेकडून मुख्य रस्त्यापर्यंत ते उत्तरेकडे सोन्यामारूती मंदीर पश्चिम बाजूने पद्माराजे गल्लीने शनिवार वाडा इमारतीसमोरून साळी गल्लीतून दक्षिणेकडे पद्माराजे विद्यालयाचे हद्दीने शनि पॅसेजने पश्चिमेकडे रस्त्याने जैन मंदिर मुख्य गेट समोरून पश्चिमेकडे जोशी अपार्टमेंट ते परिट गल्ली चौकापासून दक्षिण बाजू पॅसेजने पंचगंगा हॉस्पिटल ते दक्षिणेकडे पंचगंगा रोडने धनवडे गल्लीपर्यंत. धनवडे गल्लीने पश्चिमेकडील धनवडे गल्ली चौकापासून दक्षिणेकडे बेलवलकर घराचे पूर्वेक्डून उत्तरेश्वर मेन रोडपर्यंत. मेन रोडने पश्चिमेकडे महादेव मंदीर चौक पश्चिमेकडे रानडे विद्यालयाचे दक्षिण बाजूने उत्तरेश्वर गवत मंडई पूर्व बाजूपर्यंत.
-पश्चिम ः उत्तरेश्वर गवत मंडई मुख्य रस्त्याने शिंगणापूर जकात नाका ते पश्चिमेकडे नाला हद्दीने उत्तरेकडे शंकराचार्य मठाचे उत्तरेकडील पाणंद ते सिध्देश्वर महाराज मंदिराची पश्चिमबाजू पंचगंगा नदी.
---------------
प्रभाग क्रमांक ः १०
एकूण संख्या ः १७,३४०
अनुसुचित जाती ः ७६४
अनुसुचित जमाती ः ५७

-व्याप्तीः पंचगंगा हॉस्पिटल, खोल खंडोबा मंदीर, बुरूड गल्ली, शनिवार पेठ पोस्ट ऑफिस, महानगरपालिका मुख्य इमारत, बाजार गेट, गंगावेश, धोत्री गल्ली, केएमसी कॉलेज, पाडळकर मार्केट, शाहू उद्यान शुक्रवार गेट पोलिस चौकी.
-उत्तर ः धनवडे गल्ली पूर्वेकडे पंचगंगा रोडने उत्तरेकडे पंचगंगा हॉस्पिटल पूर्वेकडे परीट गल्ली दक्षिण पॅसेज पूर्वेकडे जैन मंदिर मुख्य गेट समोरील दक्षिणेकडे पॅसेजने पूर्वेकडे पद्माराजे शाळा -दक्षिण पूर्व बाजूने साळीगल्ली शनिवार वाडा उत्तरबाजूने पद्माराजे गल्लीने सोन्यामारूती चौक ते दक्षिणेकडे गोसावी कॉम्प्लेक्स उत्तरेकडून पूर्वेकडे जाऊन टाऊन हॉल कंपौंड पश्चिम बाजू हद्दीने -दक्षिणेकडे गोसावी कॉम्प्लेक्स व शिवगंगा संकुल, पश्चिमेकडे मेनरोडपासून दक्षिणेकडे सरदार पॅसेजने भाऊसिंगजी रोडपर्यंत.
-पूर्वः भाऊसिंगजी रोडवरील सरदार पॅसेज ते कोल्हापूर महानगरपालिका मुख्य इमारत (माळकर तिकटी) पर्यंत.
-दक्षिण ः माळकर तिकटी चौकापासून मुख्य रस्त्याने पान लाईन पापाची तिकटी तेथून दक्षिणेकडे जिरगे पॅसेजपर्यंत पश्चिमेकडील पॅसेजने जैनमंदिर गेटपर्यंत, उत्तरेकडे गंगावेश चौक, पश्चिमेकडे पाडळकर मार्केट ते डॉ. ढवळे हॉस्पिटलचे दक्षिणेकडील पॅसेजपर्यंत.
- पश्चिम ः डॉ. ढवळे हॉस्पिटलचे पश्चिमबाजू पॅसेजने पाडळकर मार्केट उत्तर पूर्व कोपऱ्यातून धोत्री तालीममंडळ चौक, राजमाता जिजामाता प्रवेशव्दार (केएमसी कॉलेज) पश्चिमेकडे गणार्थ इस्टेट अपार्टमेंटपर्यंत, उत्तरेकडे भाविका विठोबा मंदिर चौक ते राहूल जाधव बिल्डींग उत्तरेश्वर रोड पश्चिमेस उत्तरेश्वर महादेव मंदिर रोडने बेलवलकर व पसारे यांच्यमधील पॅसेजने उत्तरेकडे धनवडे गल्ली चौकापर्यंत.
-------------------------------------------------------
प्रभाग क्रमांक ११
लोकसंख्याः १८,६१४
अनुसुचित जाती ः ४३०
अनुसुचित जमाती ः ५१


-व्याप्ती ः सीपीआर हॉस्पिटल परिसर, टाउन हॉल, अकबर मोहल्ला, महाराणा प्रताप चौक, भवानी मंडप, गुजरी, महालक्ष्मी मंदीर, बिनखांबी गणेश मंदीर, मिरजकर तिकटी, शिंगोशी मार्केट, खासबाग मैदान, बिंदू चौक, शाहू क्लॉथ मार्केट, आयोध्या टॉकीज, दसरा चौक, मुस्लिम बोर्डिग
-उत्तर ः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हॉल, पूर्वबाजू शिर्के उद्यान उत्तर बाजू रस्त्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कमान ते टाउन हॉल चौक (चिमासोहब चौक) ते दसरा चौक ते टायटन शोरुम सुभाष रोड.
-पूर्व ः टायटन शोरुम सुभाष रोडने दक्षिणेस सूर्या हॉस्पिटलपर्यंत पश्चिमेस पॅसेजने सीपीआर, रिक्षा स्टॉप ते दक्षिणेस स्वयंभू गणेश मंदीर ते शाहू टॉकीज ते पद्मा टॉकीजचे दक्षिण बाजू रस्त्याने पूर्वेस धान्य लाईन चौक दक्षिणेकडे पानलाईन पॅसेजने पुन्हा पश्चिमेकडे लक्ष्मीपूरी जैन श्वेतांबर मंदिराचे दक्षिणेकडील गल्लीने सत्यनारायण तालीम तेथून दक्षिणेकडील पॅसेजने शिवाजी रोड बिंदू चौक ते अलादिया खॉ पुतळा दक्षिणेकडे देवल क्लब केशवराव भोसले नाटयगृहाचे पूर्वेकडील रस्त्याने अग्नेय कोपऱयापर्यंत तेथून पश्चिमेकडे खासबाग मैदान दक्षिणबाजू रस्त्याने मिरजकर तिकटी चौक तेथून दक्षिणेकडे मारुती मंदिरापासून पूर्वेकडे तस्ते गल्लीने शिंगोशी मार्केट पूर्वेकडील रस्त्याने दक्षिणेकडे जाणाऱया रसत्याने कोष्टी गल्ली पश्चिमेकडे चौंडेश्वरी हॉलपासून दक्षिणेकडे मंडलिक गल्लीपर्यंत
-दक्षिण ः मंडलिक गल्ली ते तुरबत ते कळंबा रोड साई मंदिर चौक ते उत्तरेस कोळेकर तिकटी ते पश्चिमेस सनगर गल्लीने पद्माराजे हायस्कूल समोरील चौकापर्यंत
-पश्चिम ः पद्माराजे हायस्कुल समोरील चौक उत्तरेस खरी कॉर्नर ते बिनखांबी मंदीर ते महाद्वार रोडने पापाची तिकटी, माळकर तिकटी चौक ते भाउसिंगजी रोडने उत्तरेस सरदार पॅसेजपर्यंत पश्चिमेस सरदार पॅसेज ते सोन्यामारूती रस्ता, पूर्वेस शिवगंगा अपार्टमेंट चे उत्तरेकडून टाउन हॉल कंपौंड, उत्तरेस टाउन हॉल बागेमधून सोन्या मारुती बस स्टॉप, धर्मादाय आयुक्त क्वार्टरचे पश्चिमेकडून शाहू समाधीस्थळ पूर्व बाजूने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हॉलचे पूर्व बाजू हद्दीने सिद्धार्थनगर मेनरोडपर्यंत.
----------------------------------------------
प्रभाग क्रमांक ः १२
-लोकसंख्या ः १६,३५७
-अनुसुचित जाती ः १८०७
-अनुसुचित जमाती ः २३

-व्याप्ती ः लक्ष्मीपुरी, रिलाईन्स मॉल, उद्यमनगर, हुतात्मा गार्डन, छत्रपती शिवाजी/शाहू स्टेडियम, आझाद चौक, कॉमर्स कॉलेज, झाकीर हूसेन शाळा, मंगळवार पोस्ट ऑफिस, नागेशकर हॉल, शाहू स्टेडियअम, शिवाजी स्टेडिअम, गोखले कॉलेज, लक्ष्मीपूरी पोलिस स्टेशन.
-उत्तर ः सिपीआर आग्नेय कॉर्नर राजे संभाजी चौक पूर्वेस सुर्या हॉस्पिटल दक्षिणेकडील पूर्व पश्चिम रस्त्याने दक्षिणेकडे सुभाष रोड फोर्ड कॉर्नर चौक ते पूर्वेकडे विल्सन पूल ते नाईक ऍड नाईक कंपनीचे पूर्वेस शाहूपुरी ६ वी गल्ली श्रीराम ट्रेडर्स.
-पूर्व ः शाहुपूरी ६ वी गल्ली, श्रीराम ट्रेडर्स पश्चिम बाजूचा पॅसेज दक्षिणेकडे स्टार टेक्नॉलॉजीज पश्चिम पॅसेजने पूर्व -पश्चिम नाल्यापर्यंत, पश्चिमेकडे जयंती नाला व नाला पात्राने दक्षिणेकडे कुंभार गल्ली नविनपूल ते शेळके पूल. पूर्वेकडे पार्वती टॉकिज सिग्नल चौक बिग बाजार रोडने वाय.पी.पोवार नगर चौकापर्यंत चौक के. आर. टिव्हीएस चौक.

-दक्षिण ः के. आर. टीव्हीएस चौक ते गोखले कॉलेज चौक ते पाटाकडील तालीम ते उत्तरेकडे कैलासगड स्वारी मंदीर दक्षिणबाजूने पूर्वेकडे पॅसेजने उत्तरेकडे कैलासगड स्वारी मंदिराच्या उत्तर दक्षिण पॅसेज, पश्चिमेकडे भोसले गल्ली ते कैलासगड स्वारी कमान, दक्षिणेस देवणे गल्लीने पश्चिमेकडे शिंगोशी मार्केटच्या पूर्व बाजूने तस्ते गल्लीपर्यत, पश्चिमेकडे तस्ते गल्लीपर्यंत ते पश्चिमेस कळंब मेन रोडवरील मारुती मंदीरापर्यंत.
-पश्चिम ः कळंबा मेन रोडवरील मारुती मंदीर (तस्ते गल्लीजवळ) ते मिरजकर तिकटीपर्यंत ते पूर्वेस रोडने प्रायव्हेट हायस्कूल दक्षिण - पश्चिम कोपऱयापर्यंत ते केशवरा भोसले नाटयगृहासमोरील रस्त्याने उत्तरेस अल्लादिया खाँ पुतळा ते मेन रोडने उत्तरेस बिंदू चौक ते सत्यनारायण तालीम दक्षिण बाजूचे पॅसेजने लक्ष्मीपुरी मेनरोड सुरेश मसाले धान्य लाईन चौकातून पश्चिमेकडे पान लाईनने पद्मा चौक तेथून उत्तरेकडे आईसाहेब महाराज पुतळा ते राजेसंभाजी रिक्षा स्टॉप सीपीआर आग्नेय कोपऱ्या पर्यंत.

प्रभाग क्रमांक ः १३
लोकसंख्या ः १८,६०३
अनुसुचित जाती ः ३,२६३
अनुसुचीत जमाती ः १७५


व्याप्ती ः गाडी अड्डा संभाजी पूल, शाहुपूरी तालीम परिसर, बागल चौक, शहाजी लॉ कॉलेज परिसर, साईक्स एक्स्टेंशन, राजाराम हॉल गार्डन, जगदाळे हॉ, मातंग वसाहत, आयर्विन ख्रिश्चन हायस्कूल, केडीसी बँक, जयप्रकाश नारायण गार्डन, मुस्लीम दफनभूमी बागल चौक, बी. टी. कॉलेज शाहूपूरी गवतमंडई

उत्तर ः सी वॉर्ड शाहु रोड टायटन शोरुम चौक ते व्हिनस कॉर्नर ते पूर्व बाजू कंपौंड स्टेशन रोड गोकुळ हॉटेल पूर्व बाजू कंपौड रेल्वे हद्द पश्चिमेकडे वाहनतळ आग्नेय कोपरा दक्षिण बाजूचा रस्त्याने पाण्याची टाकी ते रेल्वे फाटक ते रेल्वे लाईनने साईक्स एक्स्टेंशन मधील मौनी अपार्टमेंटपर्यंत

पूर्व ः एसआरडीबबल फॅक्टरी साईक्स एक्स्टेंशन मौनी अपार्टमेंट पश्चिम हद्दीने वि. स. खांडेकर चौक टाकाळा पश्चिमेकडे राजाराम रोडने जनता बाजार चौक (पेंटालून) पासून दक्षिणेकडे राजारामपूरी मेनरोडने ४ थी गल्ली सिलाई वर्ल्डकडून पश्चिमेकडे नॅचर आईस्क्रिमपासून पश्चिमेकडे महात्मा गांधी मंदिर निळा रक्षक बोर्ड तेथून दक्षिणेकडे रघुनाथ मित्र मंडळ ५ वी गल्लीपर्यंत.

दक्षिण ः रघुनाथ मित्रमंडळ ५ वी गल्ली तेथून पश्चिमेकडे इंडिया स्क्रॅप ट्रेडरच्या बाजूने तेथून शाहूमिल पूर्व बाजू रस्त्याने शाहू मिल चौक ते जयराज पेट्रोलपंप ते पार्वती टॉकीज ते शेळके पुलापर्यंत.

पश्चिम ः शेळके ब्रिज ते जयंती नाल्याने उत्तरेकडे रिलायन्स मॉलचे दक्षिणेकडील पुल ते पूर्व कुंभार गल्ली नाल्यापासून सुदर्शन अपार्टमेंटचे दक्षिणेकडून नाला हद्दीने स्टार टेक्नॉलॉजी ते पॅसेजने श्रीराम ट्रेडर्सचे पश्चिम बाजू पॅसेजने शाहूपुरी ६ वी गल्ली तेथून पश्चिमेकडे विल्सन पूल ते फोर्ड कॉर्नर उत्तरेस सुभाष रोडने टायटन शोरुमपर्यंत.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
प्रभाग क्रमांक १४
लोकसंख्या ः १७, ४८७
अनुसुचीत जाती ः १,७७१
अनुसुचीत जमाती ः ५८

व्याप्ती ः राजारामपुरी परिसर, कमला कॉलेज, टाकाळा खण, जामसांडेकर माळ, व्ही. टी. पाटील सभागृह, नगररचना व विभागीय कार्यालय क्रमांक ३ जामसांडेकर माळ, झोपडपट्टी, स्मृतीवन गार्डन, राजारामपुरी पोलिस स्टेशन

उत्तर ः राजारामपुरी जनता बाजार चौक (पँटालूम्स) पासून राजाराम रोडने पूर्वेस वि. स खांडेकर चौकापर्यंत ते मौनी विहार अपार्टमेंट व महागावकर बंगलो रि. स. नं. ११४५ यांच्यामधून उत्तरकडे एस.आर.डी. बबल फॅक्टरी साईक्स एक्स्टेंशनचे पश्चिमेकडील हद्दीने रेल्वे लाईनपर्यंत, पुर्वेकडे रेल्वे लाईनने रेल्वे उड्डाण पुलापर्यंत.
-पूर्व ः ः टेंबलाई रेल्वे उड्डाण पूल खालील रेल्वे लाईनपासून दक्षिणेकडे बी.एस.एन.एल.टॉवर चौक पर्यंत.
-दक्षिण ः बीएसएनएल टॉवर चौक ते पश्चिमेस जामसांडेकर माळ झोपडपट्टीचे दक्षिण बाजूने मिलिटरी हद्दीने दिघे हॉस्पिटल मागील बाजू मिलीटरी पश्चिम हद्दीने दक्षिणेस सनशाईन वर्ल्ड वाईड स्कूलचे पूर्व व दक्षिण बाजू रस्त्याने उत्तरेकडे चैतन्य अपार्टमेंटचे उत्तरेकडून पश्चिमेकडे माळी कॉलनी मेन रस्त्याने धन्वंतरी मेडीकल समोरील डॉ. एल.बी.आमटे मार्ग चौकातून दक्षिणेक विश्वनाथ अपार्टमेंटचे समोरुन पश्चिमेकडे डॉ. संतोष रानडे हॉस्पिटलचे चौकापर्यंत (ताराराणी विद्यापीठ आग्नेय कँपौंड) तेथून दक्षिणेकडे सेनापती बापट रोडने राजारामपुरी पोलिस स्टेशनचे पूर्व बाजू शिवाजी विद्यापीठ चौकापर्यंत
-पश्चिम ः राजारामपुरी पोलिस स्टेशनचे पूर्व बाजू शिवाजी विद्यापीठ मेनरोड चौकापासून उत्तरेकडे विद्यापीठ ते शाहूमिल मुख्य रस्त्याने माउली पुतळा चौक व शाळा नं. ९ चे पूर्वेकडील रस्त्याने इंडिया स्क्रॅप ट्रेडर्स पर्यंत, पुर्वेकडे राजारामपूरी ५ व्या गल्लीने स्माईल सिटी दंत दवाखाना, उत्तरेस रस्त्याने ४ थी गल्ली महात्मा गांधी मंदिर निळा रक्षक चौक रस्त्यापास्tन पूर्वेकडे नॅचरल आईस्क्रिम तेथून ४ थ्या गल्लीने सिलाई वर्ल्ड दुकान, राजारामपुरी मेनरोडने उत्तरेस जनता बाजार चौकपर्यंत.
--------------------------------
प्रभाग क्रमांक १५
लोकसंख्या ः १७९८३
अनुसूचित जाती ः २२०८
अनुसूचित जमाती ः १२९


-व्याप्ती - विक्रमनगर, टेंबलाईवाडी, मिलिटरी कॅम्प, ऍग्रीकल्चर कॉलेज, मनपा टेंबलाई विद्यालय, टेंबलाई मंदिर, ईसीएचएस पॉलिटेक्निक टेंबलाई हिल मिलिटरी कॅम्प.
-उत्तर -रेल्वे उड्डाण पुलाच्या खालील इंडियन ऑईल पेट्रोल पंप ते मार्केट यार्डकडे जाणाऱया रस्त्याने हिरो मोटोकॉप समोरील संजय विष्णू पोवार-वाईकर यांच्या घराच्या पूर्वेकडील बाजूने दक्षिणेकडे रेल्वे लाईनपर्यंत, पूर्वेकडे टेंबलाईवाडी धान्य मार्केट हद्दीपर्यंत व मनपा हद्दीपर्यंत.
-पूर्व - रेल्वे लाईन टेंबलाई धान्य मार्केट मनपा हद्दीने दक्षिणेकडे लक्ष्मी कॉलनीची पूर्व बाजू ते उचगाव जकात नाका घाटगे पाटील कंपनीमधून दक्षिणेकडील कृषी विद्यालयाच्या पूर्वेकडून मनपा हद्दीने राजाराम तलाव बंधारा हद्दीपर्यंत.
दक्षिण - राजाराम तलाव मनपा हद्दीपासून सरनोबतवाडी रस्त्याने पश्चिमेकडे टोल नाक्यापर्यंत, उत्तरेकडे केएसबीपी गार्डन चौक (राजाराम कॉलेज चौक)
पश्चिम - केएसबीपी गार्डन चौक (राजाराम कॉलेज चौक) ते जुना पुणे -बेंगळूर रोडने उत्तरेकडे रेल्वे उड्डाण पुलाखालील इंडियन ऑईल पेट्रोल पंपापर्यंत.
.................................................................................................................................

प्रभाग क्रमांक- १६
लोकसंख्या ः १६९६३
अनुसूचित जाती - १३३०
अनुसूचित जमाती - ९१


व्याप्ती ः काटकर पार्क, राजर्षी शाहू जलतरण तलाव, राजाराम रायफल्स, सायबर चौक, दौलतनगर, छत्रपती शिवाजी विद्यापीठ, राजाराम कॉलेज, गर्व्हमेंट पॉलिटेक्निक, आयएएस टेनिंग सेंटर, दौलतनगर झोपडपट्टी, शिवाजी हौसिंग सोसायटी, कोरगावकर हौसिंग सोसायटी, स्वामीमळा, माळी कॉलनी, कोमनपा बॅडमिंटन हॉल, मिलिटरी एरिया, कुलगुरू निवास, राजाराम तलाव, केएसबीपी गार्डन.
उत्तर - ताराराणी विद्यापीठाचा अग्नेय कोपरा, डॉ. रानडे हॉस्पिटलच्या दक्षिणेकडील रस्त्याने पूर्वेस विश्वनाथ अपार्टमेंटच्या पश्चिम बाजूने धन्वंतरी मेडिकल समोरील चौकातून पूर्वेस एल. बी. आमटे मार्गाने म्हसोबा मंदिर ते चैतन्य अपार्टमेंट चौकापर्यंत तेथून दक्षिणेस मुख्य रस्त्याने माळी कॉलनीच्या ओपन स्पेसच्या दक्षिण हद्दीवरून मिलिटरी कपेंडपर्यंत, उत्तरेस दिघे हॉस्पिटल मागील बाजूने पूर्वेस जामसांडेकर माळ झोपडपट्टी दक्षिण हद्दीने पूर्वेकडे बीएसएनएल टॉवर चौकापर्यंत.
पूर्व - बीएसएनएल चौक ते जुना पुणे -बेंगळूर रोडने केएसबीपी पार्कच्या दक्षिण बाजूने पूर्वेकडील आरसीसी इमारतीवरून सरनोबतवाडी रस्त्याने पूर्वेकडे राजाराम तलाव सांडवा योगेश्वरी महादेव मंदीर तलाव भिंत तलावाची पूर्व बाजू मनपा हद्दीने शिवाजी विद्यापीठ डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री समोर मे रोडने डीओटी बस स्टॉप.
-दक्षिण - डीओटी बस स्टॉपपासून छत्रपती शिवाजी विद्यापीठ दक्षिण-पश्चिम बाजूचे हद्दीने मीटर रिंगरोडपर्यंत.
-पश्चिम ः उत्तरेस रिंगरोडने वरूटे हॉस्पिटलसमोरील चौक, पश्चिमेस वरूटे हॉस्पिटल उत्तर बाजू पॅसेजने पश्चिमेकडील रस्त्याने दक्षिणकडे जाधव निवास घरापर्यंत, पश्चिमेस जागृतीनगर हॉलपर्यंत, उत्तरेस तीन बत्ती चौकापर्यंत, मेनरोडने मिलिंद हायस्कूलच्या पश्चिम बाजूने व राजारामपुरी पोलीस स्टेशनच्या पूर्व बाजूने सेनापती बापट रोडने उत्तरेस ताराराणी विद्यापीठ अग्नेय कपौंड डॉ. रानडे हॉस्पिटल चौकापर्यंत.
.................................................................................................................................
प्रभाक क्रमांक - १७
लोकसंख्या ः १७४९५
अनुसूचित जाती - ११०५
अनुसूचित जमाती - ७१
व्याप्ती - सम्राटनगर, अंबाई डिफेन्स, प्रतिभानगर, शाहूनगरपैकी माऊली चौक, रेडय़ाची टक्कर, नार्वेकर मार्केट, वि. स. खांडेकर शाळा, जागृती नगर, मालती अपार्टमेंट, सम्राटनगर गार्डन, बीएसएनएल ऑफिस, केदार अपार्टमेंट, दत्तमंदिर.
उत्तर - आग्नेयमुखी मारूती मंदिर राजारामपुरी ते पुर्वेकडील माऊली पुतळा ते राजारामपुरी पोलीस स्टेशनपर्यंत व मिंलिद हायस्कूलच्या पश्चिम रोडने दक्षिणेकडे जाणाऱया दौलतनगर तीन बत्ती चौक ते पूर्वेकडे तेथून दक्षिणेकडे जागृतीनगर हॉलचे पूर्वेकडून दक्षिणेकडे अंबाई डिफेन्स कॉलनीच्या उत्तर बाजू रस्त्याने पूर्वेकडे वरूटे हॉस्पिटल रोडने साबयर चौक ते संभाजीनगर रिंगरोडपर्यंत.
पूर्व - सायबर चौक ते संभाजीनगर या रिंगरोडवरील वरूटे हॉस्पिटल तिकटी ते एसएससी बोर्ड चौकापर्यंत.
दक्षिण ः एसएससी बोर्ड चौक ते बोर्डकडे जाणाऱया रस्त्याने बोर्ड उत्तरेकडील हद्दीने वृंदावन रेसिडेन्सीचे दक्षिणकडील रस्त्याने वेदांत अपार्टमेंट पूर्व बाजू नाला पुलापर्यंत, नाल्याने उत्तरेकडे प्रणव रेसिडेन्सी पूर्वेकडील मुख्य रस्त्यावरील नाला पुलापर्यंत.
- पश्चिम - प्रणव रेसिडेन्सी पुर्वेकडील मुख्य रस्त्यावरील नाला पुलापासून उत्तरेकडे जाणाऱया रोडने रेड्याची टक्कर ते शाहू पुतळा ते नार्वेकर मॉलच्या पश्चिम बाजूने अग्नेयमुखी हनुमान मंदिरापर्यंत.

प्रभाग क्रमांक ः १८
लोकसंख्या ः १९,४१६
अनुसुचीत जाती ः २,५७९
अनुसुचीत जमाती ः ५९


व्याप्ती ः शास्त्रीनगर, बुद्धगार्डन, शास्त्रनगर गाऊंड परीसर, पांजरपोळ, छत्रपती शाहू मिल, कोटीतीर्थ तलाव उद्यमनगर परिसर, वाय. पी. पोवारनगर परिसर, यादवनगर ते ऍस्टल आधार परिसर जवाहरनगर, केएमटी वकॅशॉप, बुद्धगार्डन, अबुबकर मशिद, शाहू मिल कॉलनी, वड्डवाडी, कोमनपा शाळा ९, सरनाईक वसाहत, शास्त्रीनगर फायर स्टेशन विश्वकर्मा
-उत्तर ः पार्वती टॉकीज सिग्नल चौक ते शाहू मिल, ते विद्यापीठ रोडने आग्नेयमुखी मारूती मंदिरापर्यत.
-पूर्व ः आग्नेयमुखी मारूती मंदीर ते अर्धा शाहू पुतळा ते रेडय़ाची टक्कर ते प्रणव रेसीडेन्सी अपार्टमेट पूर्व बाजू मुख्य रस्त्यावरील नाल्यावरील पुलापर्यत.
-दक्षिण ः प्रणव रेसिडेन्सी उत्तर बाजूने सरनाईक वसाहतीपर्यत, उत्तरेस १२ मीटर रस्त्याने जमादार प्लॉटपर्यत, पश्चिमेस अबुबकर मशिदेच्या दक्षिणेकडील रस्त्याने अबुबकरमशिद पश्चिम रस्त्यापर्यत, पश्चिमेस यादव कॉलनीपर्यत, उत्तरेस जवाहरनगर सोसायटी हद्दीने उदय जनरल स्टोअर्स ते पूर्वेकडील चौकापर्यत, पूर्वेस एस. के. माने घरापर्यत, उत्तरेस केएमटी रस्त्यापर्यत, पश्चिमेस शाहू सेना चौक ते पश्चिमेस १२ मीटर मख्य रत्याने जवाहरनगर मुख्य रस्त्यापर्यत.

पश्चिम ः रेणुका मंदिर चौक येगेश जीम ते सुभाष रोडने मंडलिक वसाहतमधील माऊली चिरमुरे पोहे सेंटरपासून पूर्वेकडे रस्त्याने जयंती नाल्यापर्यत, उत्तरेस नाला पात्राने गोखले कॉलेज पूर्वेकडील जयंती नाला पुलापर्यत पूर्वेस मेन रोडने वाय.पी. पोवारनगर चौक, उत्तरेस पार्वती चौक सिग्नल चौकापर्यत.
----------------------------------------
प्रभाग क्रमांक १९
लोकसंख्या ः १७,७३५
अनुसुचित जाती ः ५,३७४
अनुसुचित जमाती ः ८२


व्याप्ती ः आयसोलेशन हॉस्पिटल परीसर, नेहरूनगर, सुभाषनगर, जवाहरनगर, दत्त कॉलनी, सरनाईक वसाहत आशिर्वाद मंगल कार्यालय, वीर कक्कया विद्यालय, सुभाषनगर शाळा, संत रोहीदास स्मारक म्हाडा कॉलनी, सीरत मोहल्ला.

उत्तर ः जवाहरनगर सुभाषनगर मुख्य रस्त्यापासून उत्तरेस १२ मीटर मुख्य रस्त्याने शाहू सेना चौक ते पूर्वेस केएमटी वर्कशॉप रस्त्यापर्यत तेथून दक्षिणेस एस. के. माने यांच्या जुन्या घरापर्यत पश्चिमसे उदय जनरल स्टोअर्स तेथून दक्षिणेस जवाहरनगर सोसायटी हद्दीने यादव कॉलनीपर्यत, पूर्वेस अबुबकर मशिदीच्या दक्षिणेकडील रस्त्याने जमादार प्लॉटपर्यत, दक्षिणेस १२ मीटर रस्त्याने सरनाईक वसाहतपर्यत, दक्षिण बाजूने प्रणव रेसिडेन्सी.
पूर्व ः नाला हद्दीने दक्षिणेकडे प्रणव रेसिडेन्सी पूर्व बाजू मेनरोडवरील नाला पूल ते दक्षिणेस नाला हद्दीने हनुमान मंदिरापर्यत तेथून, पश्चिमेस वर्षानगर, साळोखेनगर अंतर्गत रोडने शिवाजीनगर, फेरड सर्कल, सुभाषनगर, आर. के. नगर, रोडवरील संत रोहीदास स्मारक चौक, ते दक्षिणेकडे आर. के. नगर रोडने सुभाषनगर हौसिंग सोसायटीच्या दक्षिणेकडील रस्त्याने महालक्ष्मी हॉटेलच्या दक्षिणेकडे सायबर कॉलेज रिंग रोडवरील पीडब्ल्यूडी क्वार्टर्सच्या पूर्वेकडील रस्त्यापर्यत स्वाधार नगर समोर.
दक्षिण ः सुभाषनगर दक्षिणेकडील रिंगरोड ते पश्चिमेकडे रिंग रोडने हॉकी स्टेडीयम पूर्वेकडील जयंती नाला पुलापर्यत.
पश्चिम ः हॉकी स्टेडीयमचे पूर्वेस जंयती नाला पुलापासून उत्तरेकडे जयंती नाला हद्दीने कृष्ण कृष्णाई कॉलनी ओपन स्पेसच्या अंतर्गत रोडने चिले कॉलनी मुख्र रस्त्यापर्यत, उत्तरेकडे जवाहरनगर मुख्य रस्त्यावरील चिले कॉलनी चौक ते उत्तरेकडे रस्त्याने शाहू सेना चौकापर्यत
-------------------------------------
प्रभाग क्रमांक २०

लोकसंख्या ः १९७१७
अनुसुचित जाती ः २२७२
अनुसुचित जमाती ः ४८


व्याप्ती ः रेसकोर्स नाका क्रीडा संकुल मंगेशनगर बेलबाग, जयप्रभा स्टुडीओ, विश्वपंढरी, वारे वसाहत, संभाजीनगर, गजानन महाराजनगर, हॉकी स्टेडीयम, पद्मावती मंदिर गार्डन, भक्तीपूजा नगर, मंडलिक वसाहत महालक्ष्मीनगर, स्वामी दयानंद हायस्कूल, जुने एनसीसी ग्रांऊड पोलीस कॉलनी, त्यागीनगर, शरण्या हॉस्पिटल, संभाजीनगर, परिसर.
उत्तर ः शिंगोशी मार्केटच्या पूर्वेकडील हनुमान मंदीर ते देवणे गल्लीने पुर्वेकडे मुख्य रस्त्यापर्यत केशवराव नाटयगृह, कैलासगडची स्वारी मंदीर कमान पॅसेजने कैलासगड स्वारी मंदिरापर्यत, उत्तरेकडे पॅसेज पूर्वेकडे, दक्षिणेकडे पीटीएम तालीम मंडळाच्या दक्षिणेकडील रस्त्याने पूर्वेकडे तुकाराम माळी तालीम मंडळ ते गोखले कॉलेज चौक रस्ता ते हुतात्मा पार्क ओढय़ावरील पुलापर्यत.
पूर्व ः जयंती नाला हुतात्मा पार्क पुलापासून जयंती नाल्याने मंडलिक वसाहत अंतर्गत रस्त्याने पश्चिमेस माऊली पोहे सेंटर सुभाषनगर रोड ते दक्षिणेस रेणुका मंदीर चौक योगेश जीम, ते दक्षिणेस सुभाष रोडने चिले कॉलनी चौकापर्यत, सिसन. २८३२ ते पश्चिमेकडे कृष्ण कृष्णाई कॉलनी अंतर्गत रस्त्याने कालिका पूरम अपार्टमेंट दक्षिणेकडील ओपन स्पेस हद्दीने नाल्यापर्यत, दक्षिणेकडे जयंती नाल्याने हॉकी स्टेडीयम पूर्वेकडे ३० मीटर रिंग रोडवरील नाला पुलापर्यत.
दक्षिण ः हॉकी स्टेडीयम पुर्वेकडील जयंती नाल्यावरील पूल ते पश्चिमेस आदर्श वसाहत चौकापर्यत, उत्तरेस रोडने राजाराम रेसिडेन्सीच्या उत्तरेकडील अग्रवाल हौसिंग प्रकल्पच्या उत्तरेकडील नाल्यापर्यत, पश्चिमेकडील ताराराणी गार्डन चौकापर्यत उत्तरेस ओम गणेश कॉलनी मित्र मंडळ चौकापर्यत ते पश्चिमेस रेसकोर्स नाका चौक टिंबर मार्केट कमानीपर्यत.
-----------------------------------
प्रभाग क्रमांक ः २१
लोकसंख्या ः १७,४१२
अनुसूचित जाती ः २४५७
अनुसूचित जमाती -२८


व्याप्ती-संभाजीनगर बस स्थानक, टिंबर मार्केट, कदम खण, राजाराम चौक, गंजीमाळ परिसर, पाण्याचा खजिना, नाथागोळे तालीम, पदमाराजे हायस्कूल, गांधी मैदान, खरी कॉर्नर, सिदधाळा गार्डन, मंगळवार पेठ परिसर, शहाजी वसाहत, विजयनगर
उत्तर -शिवाजी महाराज मंदराची दक्षिणेकडील हद्दीने पूर्वेकडे मनपाचे विभागीय कार्यालय क्रमांक १ चे मागील बाजुने मनपाचे मटण मार्केट मागील बाजू ते शिवाजी महाराज पुतळा चौक ते पूर्वेकडे रोने न्यू गोल्ड स्टार चौक ते रस्त्याने दक्षिणेकडे गांधी मैदान मुख्य प्रवेशद्वार चौक ते पूर्वी रोडने खरी कॉर्नर चौक ते दक्षिणेकडे रस्त्याने पद्याराजे गर्ल्स हायस्कूल चौक ते पूर्वेकडे रोडने सनगर गल्लीने जी.एन. चेंबर्स ते दक्षिणेकडे कळंबा मेनवरील साई मंदीर चौक ते पूर्वेकडे रोडने तुरबत चौकापर्यंत
पूर्व-तुरबत चौक ते दक्षिणेकडे राम गल्ली, रोडने डॉ. शुक्ला हॉस्पिटलपर्यंत ते शाहू बँक चौकापर्यंत ते कळंबा मेनरोडने नंगिवली चौक ते रेस्ककोर्स नाका चौक ते कळंबा फिल्टर हाऊस चौकातील गणपती मंदिरापर्यंत
दक्षिण- कळंबा फिल्टर हाऊस समोरील चौकातील गणपती मंदिर ते मंदिरामागील शहाजी वसाहतीकडे जाणाऱया रोडने सुधाकर जोशीनगर झोपडपट्टीचे उत्तरेकडील हद्दीने पश्चिमेकडे संभाजीनगर बसस्थानक, कळंबा फिल्टर ते क्रशर चौकाकडे जाणाऱया रोड, विजयनगर मेनरोड
पश्चिम-कळंबा फिल्टर ते क्रशर चौक मेनरोडवरील विजयनगर रि स नं ७२७ मधील ओपन स्पेसचे पश्चिमेकडील रोडने ओपन स्पेसचे उत्तरेकडील हद्दीपर्यंत ते पूर्वेकडे रोडने फुलारी यांच्या घरापर्यंत ते उत्तरेकडे रोडने मॅडमॅक्स ग्रुप चौकपर्यंत ते पश्चिमेकडे रोडने राजकपूर पुतळा चौक ते पूर्वेकडे रोडने राजाराम चौक ते उत्तरेकडे फिरंगाई हॉस्पिटलचे पूर्वेकडील सत्यप्रकाश चौक ते उत्तरेकडे रोडने पापा ग्रुप ते रोडने फिरंगाई तालिम मंडळ चौक ते पूर्वेकडे रोडने ओमकार ग्रुप ते उत्तरेकडे पॅसेजने मोरे फोटोग्राफर बिल्डींगपर्यंत ते काळकाईदेवी मंदीर ते उत्तरेकडे रोडने न्यु एज्युकेशन सोसायटीचे दक्षिण हद्दीपर्यंत ते पश्चिमेकडे फिरंगाई मंदीर आंबेडकर चौकपर्यंत ते उत्तरेकडे रोडने महाराष्ट्र हायस्कुल चौकापर्यंत ते पश्चिमेकडील रोडने सरदार चौकापर्यत ते रोडने उत्तरेकडे शिवाजी महाराज मंदीराचे दक्षिण हद्दीपर्यंत.
-------------------------------
प्रभाग क्रमांक- २२
लोकसंख्या ः १६,९८१
अनुसूचित जाती- १०८२
अनुसूचित जमाती - ५६

व्याप्ती-संध्यामठ गल्ली, शिवाजी पेठ, उभा मारूती चौक, सरदार तालीम, प्रिन्स शिवाजी, फिरंगाई परिसर, ८ नंबर शाळा, आर.डी. पाटील गॅरेज, जुना वाशी नाका, पद्माराजे गार्डन, सरनाईक वसाहत, न्यू कॉलेज, बुवा चौक, वेताळ माळ तालीम मंडळ, खंडोबा मंदिर
--
उत्तर-राधानगरी मेन रोडवरील न्यू संध्यामठ तरूण मंडळ ते पूर्वेकडे संध्यामठ गल्लीने उभा मारूती चौक ते पूर्वेकडे रोडने मनपाचे वरूणतीर्थ गांधी मैदान मटन मार्केटपर्यं
पूर्व-अर्धा शिवाजी पुतळा ते उभा मारूती चौकाकडे जाणाऱया रोडवरील मनपाचे वरूणतीर्थ गांधी मैदान मटण मार्केट, शिवाजी मंदीर हॉलपर्यंत ते दक्षिणेकडे रस्त्याने सरदार चौकांपर्यंत ते पूर्वेकडे गांधी मैदान पॅव्हेलियनचे दक्षिणेकडील रस्त्याने महाराष्टृ हायस्कूल चौक ते दक्षिणेकडे रस्त्याने गल्लीपर्यंत, काळकाई मंदीर ते मोरे फोटोग्राफर बिल्डिंग ते पॅसेजने ओंकार ग्रुपपर्यंत ते पश्चिमेकडे रस्त्याने फिरंगाई तालीम मंडळ चौक ते रस्त्याने पापा ग्रुपपर्यंत ते फिरंगाई हॉस्पिटल पूर्वेकडील सत्यप्रकाश चौकापर्यंत
दक्षिण-फिरंगाई हॉस्पिटलचे पूर्वेकडील सत्यप्रकाश चौक ते राजाराम ते पश्चिमेकडे रस्त्याने राधानगरी रोडवरील राजकपूर पुतळ्यापर्यंत
पश्चिम -राधानगरी रोडवरील राजकपूर पुतळा ते उत्तरेकडे राधानगरी रोडने न्यू संध्यामठ तरूण मंडळपर्यंत

प्रभाग क्रमांक- २३

लोकसंख्या ः १८,१२३
अनुसुचित जाती ः १६०
अनुसुचित जमाती ः २५


व्याप्ती-रंकाळा टॉवर, जावळचा गणपती, ना.पा हायस्कूल, रंकाळा बस स्टँड, बाबुजमाला परिसर, कसबा गेट, कपिलतीर्थ मार्केट, अवचितपीर तालीम, अर्धा शिवाजी पुतळा, निवृत्ती चौक, ब्रम्हेश्वर बाग परिसर, साकोली कॉर्नर, उभा मारूती चौक, संध्यामठ, मैदानी खेळाचा आखडा, खराडे कॉलेज, तटाकडील तालीम, उर्मिला सरस्वती टॉकीज, मनपा वाहनतळ
--
उत्तर-रंकाळा मार्केटचे दक्षिण बाजू रस्त्याने जयभवानी स्पोटर्स ते उत्तरेकडे सोना मॅर्टनिटी हॉस्पिटलपासून साईसन कार स्पा ते कोल्हापूर आर्थोपेडील हॉस्पिटल चौक ते उत्तरेस राजमाता जिजामाता हायस्कूल गेटसमोरील रस्ता दक्षिणेस धोत्री तालीम मंडळपासून पूर्वेकडून दक्षिणेकडे पाडळकर मार्केट उत्तर पश्चिम कोपऱयाने ढवळे हॉस्पिटल, गंगावेश चौकापर्यंत तेथून जैन मंदिर चौक ते महाद्वार रोड जिरगे तिकटीपर्यत
पूर्व -महाद्वार रोड जिरगे तिकटी ते दक्षिणेस बिनखांबी गणेश मंदिर ते खरी कॉर्नर चौकापर्यंत
दक्षिण-खरी कॉर्नर चौक ते पश्चिमेस रोडने गांधी मैदान गेटपर्यंत, उत्तरेस अर्धा शिवाजी चौक तेथून उभा मारूती चौक ते संध्यामठ गल्लीने संध्यामठ रंकाळापर्यंत
पश्चिम -संध्यामठ रंकाण ते राधानगरी रोडवरील रंकाळा टॉवर ते जावळाचा गणपती ते उत्तरेस रायकर घरापर्यंत मनपाचे रंकाळा मार्केट
-------------------------------
प्रभाग क्रमांक- २४
लोकसंख्या ः १८,७५५
अनुसूचित जाती - १२३४
अनुसूचित जमाती - ७९

व्याप्ती- दुधाळी पॅव्हेलियन ग्राऊंड, सुतारमळा, बलराम कॉलनी, जिव्हाळा कॉलनी, राजे लॉन, आयडीयल कॉलनी, लक्षतीर्थ वसाहत, तोफेचा माळ, शेतकरी हॉटेल, चोपडे मळा, बंद्रे पाणंद रंकाळा परिसर कॉलनी, कोराणे मळा, धुण्याची चावी, पानारी मळा, गिराबाग, मामा भोसले विद्यालय, एक्साईज ऑफीस, मनपा दुधाळी एसटीपी प्लँट, गवत मंडई
उत्तर- १४२० ते १४३० पैकी जवळील पंचगंगा नदी, पंचगंगा घाट, सिद्धेश्वर महाराज मंदिर
पूर्व-पंचगंगा नदी घाट पश्चिम बाजू हद्द, पाणंद रस्त्याने पाण्याच्या पाईप लाईनपर्यंत, दक्षिणेस शंकराचार्य मठ उत्तर बाजू, मस्कती तलाव पश्चिम बाजू ते जुना शिंगणापूर नाका ते गवत मंडई, पूर्वेकडील रस्ता ते रानडे विद्यालय दक्षिण बाजू, उत्तरेश्वर महादेव मंदिर उत्तर बाजूने जाधव बिल्डींग रस्ता ते भाविक विठोबा तालीम जुनी गवत मंडई चौक, जयभवानी स्पोटर्स मंडळ ते रंकाळा तलाव मार्केट ते जावळाचा गणपती चौक
दक्षिण-जावळाचा गणपती चौक ते रंकाळा टॉवर पासून गगनबावडा मेन रोड, शेतकरी धाबापर्यंत
पश्चिम -शेतकरी ढाबा ते उत्तरेकडे नमर्दा कॉलनी महाभद्रा रेसिडेन्सीचे दक्षिणेकडून १२ मीटर डीपी रोडने पश्चिमेकडे लक्षतीर्थ वसाहत ते चंबूखडी पाणंद रस्त्याने लक्षतीर्थ तलाव नाल्याने शिंगणापूर रोड क्रॉस करुन रि.स.नं.१४२० ते १४३० जवळील पंचगंगा नदीपर्यंत.
-----------------------
प्रभाग क्रमांक- २५
लोकसंख्या १८२४६
अनुसूचित जाती- १७४४
अनुसूचित जमाती- १८३

-व्याप्ती-चंबुखडी पंपींग स्टेशन, फुलेवाडी परिसर, बोंद्रेनगर, गंगाई लॉन, क्रांतिसिंह नाना - पाटीलनगर, कणेरकर नगर, गंधर्व नगरी, इंगवले कॉलनी, शेळके कॉलनी, गजानन कॉलनी, फुलेवाडी गायरान इ गोपडपटटी, कोतवालनगर, शिवशक्ती कॉलनी, शाहू चौक रिंग रोड, बालावधूत नगर, वासुदेव मंदीर, नृसिंह कॉलनी, गंधर्वनगरी, चिंतामणी पार्क.
-उत्तर-रि.स.नं.१४१७ जवळील पंचगंगा नदी मनपा हददीने पूर्वेस रि.स.नं. उत्तर - १४३० पर्यंत.
-पूर्व -पंचगंगा नदीपासून रि.स.नं.१४३० पूर्व बाजूने दक्षिणेकडे शिंगणापूर रस्ता क्रॉस करुन दक्षिणेकडे लक्षतीर्थ तलावाचे पश्चिम बाजूकडून नाल्याने लक्षतीर्थ ते चंबूखडी पाणंद रस्ता तेथून पूर्वेकडे नमर्दा कॉलनी १२ मी.डीपी रोडने महाभद्र रेसिडेन्सी चौक ते गगनबावडा रोडवरील शेतकरी हॉटेल पासून पूर्वेकडे मेन रोडने गंगावेश भारत पेट्रोल पंपापासून दक्षिणेकडे हिराश्री लेक सिटी प्रोजेक्ट मागील बाजूच्या नाल्याने हरिओमनगर पश्चिम बाजू नाल्याने माजगावकर मळा प्रवण रेसिडेन्सी चौक ते बिडी कामगार उत्तर बाजूने न्यू कणेरकर चौक वाचनालय हॉलसमोरुन उत्तरेस इथापे टेलर घरापासून पश्चिमेकडे कुलकर्णी यांचे घराचे पूर्व बाजू हददीने शिवशक्ती तरुण मंडळ ते पश्चिमेकडे चिंतामणी पार्क फुलेवाडी रिंग रोडवरील एच.पी. पेट्रोल पंपापर्यंत ते क्रांतिसिंह नाना पाटील चौकापासून दक्षिणेकडे जाणाया रस्त्याने गणपती मंडळ चौकापर्यंत
-दक्षिण-गणपती मंडळ चौक ते अनिल चौगुले घराचे उत्तर बाजू रोडने ज्ञानदिप कॉलनी सरनाईकनगरचे दक्षिणेकडील पूर्व-पश्चिम रोडने पश्चिमेस मनपा हद्दीपर्यंत
पश्चिम-गगनबावडा रोड तेथून उत्तरेकडे मनपा हद्दीने पंचगंगा नदीपर्यंत
---------------------------
प्रभाग क्रमांक ः २६
लोकसंख्या -१७५४३
अनुसूचित जाती-१२३७
अनुसूचित जमाती-१०९


व्याप्ती-रंकाळा टॉवर, अंबाई टँक परिसर, हरि ओमनगर, शालिनी सिनेटोन, राजोपाध्यनगर, सानेगुरूजी वसाहत, बिडी कॉलनी परिसर, माजगावकर कॉलनी, मोहिते पार्क, चिंतामणी पार्क, परांजपे स्कीम, शालिनी पॅलेस इराणी खण शाहू स्मृती गार्डन.
उत्तर-गगनबावडा, मुख्य रोडवरील गंगावेश पेट्रोलिंक्स ते पूर्वेस मेन रोडने रंकाळा टॉवर चौक
पूर्व-रंकाळा टॉवर ते दक्षिणेकडे रंकाळा तलाव, पूर्व बाजू रस्त्याने राजकपूर पुतळय़ासमोरील शाहू स्मारक गार्डन पर्यंत
दक्षिण-राजकपूर पुतळा समोरील शाहू स्मृती गार्डन ते राधानगरी, मेन रोड ते क्रशर चौक ते आपटेनगर चौक, क्रांतिसिंह नाना पाटील नगरकडे जाणाऱया रिंगरोडने क्रांतिसिंह नाना पाटील ते पेट्रोल पंपासमोर
पश्चिम -फुलेवाडी रिंग रोडवरील एच.पी पेट्रोल पंपासमोरील चिंतामणी पार्ककडे जाणाऱया रस्त्याने शिवशक्ती तरूण मंडळ, न्यू कणेरकर नगर बस स्टॉप चौक ते बिडी कॉलनी प्रणव रेसिडेन्सी चौक, माजगावकर माळ नाल्याने उत्तरेकडे हरिओमनगर पश्चिम बाजू नाल्याने उत्तरेकडे हिराश्री लेक सिटी प्रोजेक्टचे मागील बाजू नाल्याने उत्तरेकडे हिराश्री लेक सिटी प्रोजेक्टचे मागील बाजूने गंगावेश, गगनबावडा रोड

प्रभाग क्रमांक ः २७
लोकसंख्या -१६७८३
अनुसूचित जाती - १२६०
अनुसूचित जमाती ः १०८


व्याप्ती- तलवार चौक, राजलक्ष्मीनगर, मोहितेमळा, शिवगंगा कॉलनी, साळोखेनगर, मोरे-मानेनगर, आपटेनगर, पाण्याची टाकी, तुळजाभवानी कॉलनी, सर्व्हे कॉलनी, पांडूरंग नागरी, शाम सोसायटी.
उत्तर-ईराणी खण क्रशरचौक ते पुर्वेस राधानगरी रोडने देवकर पेट्रोल पंप
पूर्व-देवकर पेट्रोल पंप चौक ते दक्षिणेस मुख्य रोडने देवकर पाणंद चौक ते वसंत विश्वास पार्क चौक ते यशवंत लॉन तिकटीपर्यंत ते पूर्वेस रोडने मरगाई मंदीर कळंबा रोडपर्यंत.
दक्षिण -कळंबा मेनरोडवरील कळंबा कारागृहाचे कर्मचारी कॉलनी चे उत्तर पूर्व बाजू मरगाई मंदीर ते कळंबा मेन रोडने साई मंदीर चौक ते रिंगरोडने साळोखेनगर पाण्याची टाकी ते मोरे मानेनगरचे पश्चिमेकडील हद्दीपर्यंत, उत्तरेस आनंदी हॉटेलचे पश्चिमबाजूने उत्तरेस रोडपर्यंत, पश्चिमेस रस्त्याने डी.वाय.पाटील इंजि.कॉलेजचे मेन गेटपर्यंत, डी. वाय. पाटील कॉलेज इमारतीचे उत्तर बाजूने पश्चिमेस नाल्यापर्यंत, दक्षिणेस रिंगरोडपर्यंत, पश्चिमेस रिंगरोडने श्रीराम वॉशिंग सेंटरपर्यंत
पश्चिम - कळंबा रिंगरोडवरील नवीन वाशी नाका चौकातील श्रीराम वॉशिंग सेंटरचे पश्चिमेकडील रस्त्याने उत्तरेकडे आपटेनगर पाण्याची टाकी पूर्वेकडील रस्त्याने राधानगरी मेनरोडपर्यंत तेथून उत्तरेस राधानगरी मेनरोडने क्रशर चौकपर्यंत
-------------------------------
प्रभाग क्रमांक ः २८
लोकसंख्या-१८५७८
अनुसुचित जाती-२९९३
अनुसुचित जनजाती-७९

-व्याप्ती- देवकर पाणंद,निकम पार्क, तपोवन परिसर व ग्राऊंड,गणेश कॉलनी, आयटीआय परिसर, हनुमानगर, कळंबा फिल्टर हाऊस, कामगार चाळ, सुधाकर जोशीनगर झोपडपटी, नंदनवन कॉलनी, आदर्श वसाहत कामगार चाळ, आयटीआय, सासने कॉलनी, मैलखडा परिसर, वसंत विश्वास पार्क, मनोरमा नगर
-उत्तर- देवकर पेट्रोल पंप ते राजकपूर पुतळा चौक ते विजयनगरकडे जाणाऱया रोडवरील मॅड मॅक्स ग्रुप ते दक्षिणेस कळंबा फिल्टर हाऊस ते क्रशर चौकाकडे जाणाऱया मेनरोडवरील विजयनगरकडे जाणाऱया रोडवरील चौक ते पूर्वेस संभाजीनगर बसस्थानक पूर्वहद्दीने उत्तरेस जावून सुधाकर जोशीनगर उत्तर पूर्व बाजूने कळंबा रोडपर्यंत , मेनरोडने उत्तरेस रेसकोर्स नाका टिंबर मार्केट कमानीपर्यंत ते पूर्वेस कामगार चाळीचे उत्तर बाजूकडील रस्त्याने ओमगणेश कॉलनी मित्र मंडळ चौक ते ताराराणी गार्डन चौक, पूर्वेस नालाहद्दीने अग्रवाल हौसिंग प्रकल्पापर्यंत
-पूर्व- अग्रवाल हौसिंग प्रकल्प समोरील रोडने दक्षिणेस आदर्श वसाहत ते रिंगरोडने पश्चिमेस निर्माण चौक ते दक्षिणेस रामानंदनगर ओढा चौक ते निर्मिती कॉर्नर चौक ते दक्षिणेस पाचगाव मेन रोडवरील महालक्ष्मी हॉस्पीटल नाल्यापर्यंत.
-दक्षिण- महालक्ष्मी हॉस्पीटल नाला ते अपूर्वा कॉलनी ते कळंबा मध्यवर्ती कारागृहाचे उत्तरेकडील हद्दीने कळंबा मेनरोड वरील मरगाई मंदिर ते यशवंत लॉनपर्यंत.
-पश्चिम- यशवंत लॉन चौक ते वसंत विश्वास पार्क चौक ते देवकर पाणंद चौक ते राधानगरी रोडवरील देवकर पेट्रोल पंपासमोरील चौकापर्यंत.
------------------------------------
प्रभाग क्रमांक ः २९
लोकसंख्याः १८०९०
अनुसुचित जाती- २०८८
अनुसुचित जनजाती- ९५

-व्याप्ती- कात्यायनी कॉम्प्लेक्स, मध्यवर्ती कळंबा कारागृह, सरनाईक नगर, रायगड कॉलनी, योगेश्वरी कॉलनी, रामानंदनगर-जरगनगर, बळवंतनगर परिसर, संजीवन हौसिंग सोसायटी, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय परिसर,एमएसईबी शेंडापार्क, गुरुमहाराज नगरी, म्हाडा कॉलनी, शाहू मेडीकल कॉलेज, राजीव गांधीनगर
-उत्तर -निर्माण चौक ते रिंगरोडने पूर्वेस हॉकी स्टेडियम चौक ते शेंडापार्क चौक ते एमएसईबीच्या पूर्वेकडील हद्दीपर्यंत
-पूर्व- रिंगरोडवरील एमएसईबीची पूर्वेकडील हद्द ते पश्चिमेस आर.के.नगर मेनरोडवरील एमएसईबीच्या हद्दीपर्यंत ते आर.के.नगर मेन रोडने आर.के.नगर चौकापर्यंत मनपा हद्द
-दक्षिण- आर.के.नगर चौक मनपा हद्द ते पश्चिमेकडे रिंगरोडने संचयनी घरकुल योजनेचे पूर्वेकडील रोडने उत्तरेकडे शेवंती पार्क मेन रोडने बळवंतनगरच्या दक्षिण बाजूच्या मनपा हद्दीने जरगनगर पाचगाव मेन रोड ते जरगनगर मनपा हद्दीने रायगड कॉलनी मनपा जकात नाका ते मनपा हद्दीने एन.टी.सरनाईक नगर नाल्यापर्यंत ते नाल्याने पश्चिमेकडील मनपा हद्दीपर्यंत
पश्चिम- कळंबा स्मशान भूमीच्या उत्तरेकडील मनपा हद्दीने कात्यायनी कॉम्प्लेक्सच्या पश्चिमेकडील रस्त्याने कळंबा कारागृहाच्या उत्तर मरगाई मंदिर, पूर्वेस कळंबा जेंलच्या उत्तर हद्दीने अपूर्वा कॉलनी महालक्ष्मी हॉस्पीटल नाल्यापर्यंत ते उत्तरेस निर्मिती कॉर्नर चौक ते पूर्वेकडे रामानंदनगर ओढा चौक ते उत्तरेकडे निर्माण चौकापर्यंत
-------------------------------------------------
प्रभाग क्रमांक ः ३०
एकूण लोकसंख्या ः १७,९९५
अनुसुचित जाती- ७५१८
अनुसुचित जमाती-७४


व्याप्ती- वर्षानगर, एसएससी बोर्ड, राजेंद्रनगर,साळोखेंपार्क, भारतनगर, अरुणोदय सोसायटी, शांतिनिकेतन शाळा परिसर,वैभव हौसिंग सोसायटी परिसर, सुभाषनगर, राजेंद्रनगर झोपडपटी,रिंगरोड लगतची झोपडपटी,रेव्हन्यू कॉलनी, बर्ड्स स्कूल.

उत्तर -सुभाषनगरमधी संत रोहिदास स्मारक तेथून पूर्वेस शिवाजीराजे प्रेड सर्कल वर्षानगर चौक, पूर्वेस महाकाल निवास, उत्तरेस प्लॉट क्र ४७ तहसीलदार घरापर्यंत,पूर्वेस रस्त्याने पुढे जावून उत्तरेस रस्त्याने ओढय़ालगत हनुमान मंदिरपर्यंत ओढा पात्राने वेदांत रेसिडन्सीच्या पूर्वेकडील नाला पूलापर्यंत, पूर्वेस वृंदावन पार्कच्या दक्षिण बाजू रस्त्याने एसएससी बोर्ड समोरील रस्त्याने रिंगरोडपर्यंत तेथून पूर्वेस शिवाजी विद्यापीठ हद्दीने दक्षिण पश्चिम हद्दीने डीओटी सेंटर बसस्टॉप रस्त्यापर्यंत
पूर्व- डीओटी सेंटर बसस्टॉप ते जुना शाहू जकात नाका तेथून दक्षिणेस पुणे बेंगलोर रोडने मनपा हद्दीपर्यंत
दक्षिण- एन.एच ४ हायवेवरील मनपा हद्दीपासून पश्चिमेस मनपा हद्दीने रिसन १३० च्या पश्चिम मनपाहद्दीपर्यंत, वैभव हौसिंग सोसायटी दक्षिणेकडील मनपा हद्दीने शांतिनिकेतन स्कूलच्या दक्षिण बाजूने मनपा हद्दीने रिंगरोडवरील मोरेवाडी चौक, पश्चिमेस आर.के.नगर चौकापर्यंत

पश्चिम-आर.के.नगर चौक ते उत्तरेकडील रोडने महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी संशोधन केंद्राच्या दक्षिण व पूर्व हद्दीने शेंडा पार्क एमएसईबी ऑफिसच्या पूर्व हद्दीने रिंगरोड पर्यंत ते पूर्वेस स्वाधारनगर समोरील सुभाषनगर तिकटीपर्यंत, पश्चिमेस रस्त्याने सुभाषनगरमधील संत रोहिदास स्मारकापर्यंत.

प्रभाग क्रमांक ः ३१
लोकसंख्या -१२,७७५
अनुसूचित जाती- १५५५
अनुसूचित जमाती- १२८

व्याप्ती-पुईखडी, संकल्प सिध्दी, नवीन वाशीनाका, चिवा बाजार, आपटेनगर परिसर, सुर्वेनगर, बापुरामनगर, जिवबानाना जाधव पार्क, ज्ञानदीप कॉलनी, ज्ञातोबा शिंदेनगर, पोदार स्कूल, प्रथमेशनगर, डी.वाय पाटील इंजिनिअरींग कॉलज, ब्लॉस्म स्कूल, सुर्वेनगर, दादू चौगुले, म्हाडा कॉलनी, राधा कृष्ण नगर, बुद्धीहाळकर नगर, आयोध्या कॉलनी, हस्तनापूर नगरी, अमर विकास कॉलनी.
-उत्तर- रिसनंबर २१० जवळील मनपा हद्दीपासून पूर्वीस ज्ञानदीप कॉलनी, सरनाईकनगर, दक्षिणेकडील पूर्व पश्चिम रस्त्याने क्रांतिसिंह नाना पाटील नगर येथील अनिल चौगुल घराच्या उत्तर बाजू रोड गणपती मंडळ चौक ते क्रांतिसिंह नाना पाटील नगर चौक ते पूर्वेस आपटेनगर आहिल्याबाई होळकर स्मारक चौकापर्यंत, राधानगरी रोडन उत्तरेस आपटेनगर कॉलनी अंतर्गत रस्त्याने पूर्वीकडे, आपटेनगर पाण्याची टाकीच्या पूर्वीकडील रोडने चिवा बाजार चौकातील समर्थ वॉशिंग सेंटरपर्यंत तेथून पूर्वेस रिंगरोड ते मनपाचे आदर्श विदयालयाचे पश्चिमेकडील नाला पूल ते उत्तरेस नाला हद्दीने डी.वाय. पाटील कॉलेज इमारतीचे उत्तर हददीने मेन गेटपर्यंत, पूर्वेस मोरेमाने नगरमधील मुख्य रस्तयाने अंतर्गत नाल्यापर्यंत, दक्षिणेस नाला हद्दीने रिंग रोडवरील आनंदी हाटेलपर्यंत, पूर्वेस साईमंदीर सिग्नल चौकापर्यंत
-पूर्व-साई मंदिर चौक ते कळंबा गारगोटी रोडने अशोक शिंदे हॉलचे दक्षिण बाजूने पश्चिमेकडे जावून कळंबा ग्रामपंचायत पश्चिम बाजूने कोमनपा हद्द पाणंद रस्त्यापर्यंत
-दक्षिण-कळंबा तलाव गेटसमोरील पाणंद रस्त्याने मनपा हददीने जिवबा नाना पार्कचे दक्षिणेकडील मनपा हद्दीने राधानगरी रोड तेथून पश्चिमेकडे मनपा हददीपर्यंत
-पश्चिम- मनपा सहल केंद्राचे रि.स.नं.२१३ जवळील मनपा हददीने उत्तरेकडे रि.स.नं.२१० जवळील मनपा हददीपर्यंत दक्षिण

Web Title: Kolhapur Municipal Corporation Ward Information In One Click

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..
go to top