कागल विधानसभा मतदारसंघ मते

कागल विधानसभा मतदारसंघ मते

लोकसभा निवडणुकीचा निकाल नुकताच जाहीर झाला. कागल विधानसभा मतदार संघात मतदान केंद्रानुसार कोणाला किती मताधिक्य मिळाले याचा आढावा.

मतदान केंद्र क्रं.*मतदान केंद्राचे नाव*शाहू महाराज* संजय मंडलिक*
१.* एकोंडी*४६१*५९९*
२.* एकोंडी*३३४*२७८*
३.* एकोंडी*३८३*२०१*
४.* व्हन्नुर *३६५*५८६*
५.* व्हन्नुर*३२८*३१२*
६.* व्हन्नुर*३६०*३८४*
७.* व्हन्नुर*१८६*२३१*
८.*पिंपळगाव खुर्द*३४०*५४६*
९.*पिंपळगाव खुर्द*२०६*५६१*
१०.*पिंपळगाव खुर्द*२८४*९९*
११.*पिंपळगाव खुर्द*३८६*३७२*
१२.* कागल २२३*३६१*
१२ अ* कागल*१६९*२७७*
१३.* कागल*२५६*३२२*
१४.* कागल२९६*४९९*
१५.*कागल*२९७*४९६*
१६.* कागल*२९१*३२२*
१७.* कागल*२९०*६१४*
१८.*कागल*३०३*३२०*
१९.*कागल*३०८*३२५*
२०.*कागल*५०४*५६५*
२१.*कागल*३६०*६५१*
२२.*कागल*२८७*२३८*
२३.*कागल*४२४*३४५*
२४.*कागल*३५४*६१५*
२५.*कागल*१९९*२३८
२६.*कागल*२४२*३९६*
२७.*कागल*२२५*४२६*
२८.*कागल*३१७*३८०*
२९.*कागल*२६१*२५७*
३०.*कागल*२९७*३२९*
३१.*कागल*३६१*५२२*
३२.*कागल२४१*४६४*
३३.*कागल*२७५*५८४*
३४.*कागल*४१३*२४४*
३५.*कागल*३२९*२८९*
३६.*कागल*२३४*५२५*
३७.* कागल*२७४*६८२*
३८.* कागल*६६७*२३२*
३९.* कसबा सांगाव*४९८*१४८*
४०.*कसबा सांगाव*४०५*१८९*
४१.* कसबा सांगाव*५२३*२३७*
४२.* कसबा सांगाव*४४०*२५८*
४३* कसबा सांगाव*३२०*५३२*
४४.* कसबा सांगाव*३२२*६३८*
४५.*कसबा सांगाव*४४४*४०९*
४६.*कसबा सांगाव*३३४*२६४*
४७.*कसबा सांगाव*४८३*३७६*
४८.*रणदिवेवाडी*३९४*६७४*
४९.*मौजे सांगाव*२५९*४९७*
५०.*मौजे सांगाव*२९८*१८३*
५१.*मौजे सांगाव*३७२*६४२*
५२.*मौजे सांगाव*२१६*४२२*
५३.*मौजे सांगाव*२५४*२२६*
५४.*मौजे सांगाव*३५३*५८७*
५५.*सुळकुड*४६७*३९६*
५६.*सुळकुड*३३४*४९९*
५७.*सुळकुड*४६६*५५१*
५८.*सुळकुड*४७४*४८८*
५९.*लिंगनुर दुमाला*४०४*६१४*
६०.*लिंगनुर दुमाला*३१८*२७१*
६१.*लिंगनुर दुमाला*२४१*३२४*
६२.*करनुर*४६२*४१५*
६३.*करनुर*२२४*२६६*
६४.*करनुर*३७५*१६७*
६५.*करनुर*३९०*१७९*
६६.*वंदुर*६३२*३१५*
६७.*वंदुर*२६६*२२०*
६८.*वंदुर*३६७*२२७*
६९.*सिद्धनेर्ली*२७९*४४१*
७०.*सिद्धनेर्ली*३१५*४६९*
७१.*सिद्धनेर्ली*३०७*४७५*
७२.* सिद्धनेर्ली*४२४*४८२*
७३.*सिद्धनेर्ली*३५४*५९९*
७४.*बामणी*३५६*३८२*
७५.*बामणी*४५९*३९५*
७६.*शेंडुर*४२७*४२२*
७७.*शेंडुर*४३५*४८३*
७८.*शेंडूर*५००*५८३*
७९.*शंकरवाडी*२१०*२३२*
८०.*बाचणी*३७२*३३०*
८१.*बाचणी*४०२*३००*
८२.*बाचणी*४०९*३६९*
८३.* केंबळी*२४७*३०५*
८४.*केंबळी*१९०*४०६*
८५.*बेलवळे खुर्द*३०८*४५७*
८६.*बेलवळे खुर्द*३८१*४९१*
८७.* बेलवळे बुद्रुक*२८०*४९३*
८८.* बेलवळे बुद्रुक*२६६*२३७*
८९.*बेलवळे बुद्रुक*४९०*५३१*
९०.*साके*३७५*४७५*
९१.*साके*३९३*३८३*
९२.*साके*२७८*४१२*
९३.*व्हनाळी*५८३*३६५*
९४.*व्हनाळी*६१९*३१३*
९५.*गोरंबे*६४०*२५०*
९६.*गोरंबे*५१७*२९२*
९७.*गोरंबे*४७२*१९७*
९८.*केनवडे*५२९*२८७*
९९.*केनवडे*४५७*३४०*
१००.*सावर्डे खुर्द*२६२*४१०*
१०१.*सावर्डे खुर्द*३६८*२८३*
१०२.* पिराचीवाडी*१७६*५२७*
१०३.* पिराचीवाडी*१०७*३२३*
१०४.*सावर्डे बुद्रुक*४३५*४४१*
१०५.*सावर्डे बुद्रुक*६२३*३१२*
१०६*.सावर्डे बुद्रुक*२००*२०५*
१०७.* सावर्डे बुद्रुक*३३७*३३४*
१०८.*वाळवे खुर्द*२४५*५४६*
१०९.*वाळवे खुर्द*३५५*६०१*
११०.* म्हाकवे*३९७*४२८*
१११.*म्हाकवे*४८४*३२५*
११२.* म्हाकवे*४५८*४३४*
११३.*म्हाकवे*३२३*४५१*
११४.*आणुर*३४८*२३५*
११५.*आणुर*२७४*३६५*
११६.*आणुर*५४५*३२५
११७.*पिंपळगाव बुद्रुक*२८०*४०९
११८.*पिंपळगाव बुद्रुक*३२४*४३९*
११९.*सोनाळी*३२०*४२४*
१२०.*सोनाळी*४१३*३१९*
१२१.*सोनाळी*३१९*५४१
१२२.*बिद्री*३२४*५९७*
१२३.*बिद्री४०२*५९९*
१२४.*बिद्री (मौनीनगर)*२२२*३६१*
१२५.*बोरवडे*३२२*२४८*
१२६.*बोरवडे*२६७*२३६*
१२७.*बोरवडे*४४१*३४२*
१२८.*बोरवडे*४२३*३९७*
१२९.*बोरवडे*३६५*२२६*
१३०.*बोरवडे*२८७*२४६*
१३१.*फराकटेवाडी*२९६*३७३*
१३२.*उंदरवाडी*३८३*५४२*
१३३.*उंदरवाडी*३४७*४७१*
१३४.*निढोरी*४६५*४५२*
१३५.*निढोरी*५२६*२६३*
१३६.*कुरणी*३५३*४१२
१३७.*कुरणी*३९६*३४६*
१३८.*भडगाव*४४१*३९३*
१३९.*भडगाव*४२७*३४३*
१४०.*चौंडाळ*२१२*४६१*
१४१.*मळगे बुद्रुक*४८९*४२०*
१४२.*मळगे बुद्रुक*६१९*३२६*
१४३.*मळगे खुर्द*३३५*२९२*
१४४.*मळगे खुर्द*४८३*४५८*
१४५.*बानगे*३६७*५०२*
१४६.*बानगे*४१५*४७९*
१४७.* बानगे*३७२*४८२*
१४८.*कौलगे*४६९*३६७*
१४९.*कौलगे*३११*३७२*
१५०.*कौलगे*३६२*३०१*
१५१.*चिखली*३६५*५४९*
१५२.*चिखली*२९०*४१०*
१५३.*चिखली*६४५*२६६*
१५४.*चिखली*२८०*३३२*
१५५.*चिखली*२५३*२२१*
१५६.*बस्तवडे*३२३*३४८*
१५७.*बस्तवडे*२४७*३३०*
१५८.*सोनगे*३३८*४६१*
१५९.*सोनगे*३९९*२१०*
१६०.*कुरकली*३१७*३२०*
१६१.*कुरकली*३१९*३४७*
१६२.*सुरूपली*३२०*३३२*
१६३.*सुरूपली*३०३*३२८*
१६४.*यमगे*३४७*४६३*
१६५.*यमगे*३९५*३५४*
१६६.*यमगे*४११*४४९*
१६७.*शिंदेवाडी*३३२*६६३*
१६८.*शिंदेवाडी*१६९*२२८*
१६९.*मुरगुड*२७१*५८३*
१७०.*मुरगुड*३२१*४२७*
१७१.*मुरगुड*३४८*४८१*
१७२.*मुरगुड*४०७*५४७*
१७३.*मुरगुड*५२१*३५९*
१७४.*मुरगुड*३११*६६९*
१७५.*मुरगुड*२४३*७४५*
१७६.*मुरगुड*३३९*४२५*
१७७.*मुरगुड*२१३*५६२*
१७८.*दौलतवाडी*४२५*३५३*
१७९.*बेनिक्रे*३४५*३४३*
१८०.*बेनिक्रे*३९१*३७०*
१८१.*हमीदवाडा*४१०*३९८*
१८२.*हमीदवाडा*३३५*४१८*
१८३.*हमीदवाडा*३२७*३०४*
१८४.*खडकेवाडा४१०*६०७*
१८५.*खडकेवाडा*५०३*४२५*
१८६.*खडकेवाडा बेळुंकी*१८९*२१९*
१८७.*लिंगनूर कापशी*३५५*३३८*
१८८.*लिंगनूर कापशी*३२८*४५०*
१८९.*अर्जुनी*२९६*४८९*
१९०.*अर्जुनी*१९८*१८८*
१९१.*गलगले*३१०*४४०*
१९२.*गलगले*२८४*२८६*
१९३.*मेतके*४३५*३९०*
१९४.*मुगळी*५६२*५५२*
१९५.*अर्जुनवाडा*३२१*२९४*
१९६.*अर्जुनवाडा*३०१*२३९*
१९७.*करड्याळ*४४६*३८७*
१९८.*हळदी*३८४*४६३*
१९९.*हळदी*५२७*५००*
२००.*चिमगाव*३५३*६०१*
२०१.*चिमगाव*३९०*६१४*
२०२.*अवचितवाडी*२६८*५६९*
२०३.*करंजीवणे*२५५*४२४*
२०४.*करंजीवणे*३४२*३६५*
२०५.*हळदवडे*३३०*४०१*
२०६.*नंद्याळ*२६१*३५९*
२०७.*नंद्याळ*२८१*३४२*
२०८.*जैन्याळ*५२४*५९१*
२०९.*बेलेवाडी मासा*३२७*३७८*
२१०.*बेलेवाडी मासा*२६१*३६३*
२११.*बोळावी*१४९*३८०*
२१२.*बोळावी*२००*३५०*
२१३.*ठाणेवाडी*१२६*२१९*
२१४.*बोळावीवाडी*१९३*४०६*
२१५.*हसुर बुद्रुक*२६७*३०१*
२१६.*हसुर बुद्रुक*२८३*२६१*
२१७.*मांगनुर*३५०*३१६*
२१८.*मांगनुर*२७६*४४०*
२१९.*हसुर खुर्द*५७८*१८७*
२२०.*हसुर खुर्द*३९३*२६१*
२२१.*कासारी*३२७*३४२*
२२२.*कासारी*३२८*२९२*
२२३.*अलाबाद*२६९*३१४*
२२४.*अलाबाद*४६६*१८५*
२२५.*कापशी सेनापती*४३६*३९८*
२२६.*कापशी सेनापती*३०८*३६२*
२२७.*कापशी सेनापती*४११*३८४*
२२८.*कापशी सेनापती*३६६*५०४*
२२९.*बाळीक्रे*२०७*२५७*
२३०.*बाळेघोल*३६३*२६२*
२३१.*बाळेघोल*२७७*३२९*
२३२.*हणबरवाडी*२३९*३०७*
२३३.*हणबरवाडी*१३४*२४८*
२३४.*तमनाकवाडा*३५८*२७३*
२३५.*तमनाकवाडा*३१६*३५१*
२३६.*वडगाव*४२६*५४९*
२३७.*बेलेवाडी काळम्मा*२२५*३३५*
२३८.*बेलेवाडी काळम्मा*४११*३२८*
२३९.*माद्याळ*२४४*५४०*
२४०.*माद्याळ*३२२*३२९*
२४१.*माद्याळ*३४३*४६३*
२४२.*माद्याळ हुडा*७२*४१*
२४३.*झुलपेवाडी*३०९*४५९*
२४४.*बेलेवाडी हुबळगी*१८०*२४१*
२४५.*बेलेवाडी हुबळगी*२१४*२८१*
२४६.*धामणे*३०३*२४३*
२४७.*धामणे*२७९*१७४*
२४८.*चव्हाणवाडी*११४*३९४*
२४९.*चिमणे*१७३*१८८*
२५०.*चिमणे*१६६*१९१*
२५१.*महागोंड*१४३*२३२*
२५२.*महागोंड*१७८*१८८*
२५३.*वझरे*३५६*३३९*
२५४.*वडकशिवाले*२०३*३३२*
२५५.*हलेवाडी*३५८*३०१*
२५६.*होन्याळी*२२६*२३७*
२५७.*होन्याळी*२२१*२५०*
२५८.*अर्दाळ*१६४*३०४*
२५९.*अर्दाळ*१८०*१६८*
२६०.*करपेवाडी दुमाला*२१७*१३५*
२६१.*उत्तुर*१९६*१४२*
२६२.*उत्तुर*२१९*३०२*
२६३.*उत्तुर*२७५*२०९*
२६४.*उत्तुर*१५७*१६६*
२६५.*उत्तुर*२७८*२२१*
२६६.*उत्तुर*२४७*२०५*
२६७.*उत्तुर*२७२*१८८*
२६८.*उत्तुर*२५९*२१५*
२६९.*उत्तुर*२७९*२३४*
२७०.*उत्तुर*२५६*१२१*
२७१.*मुमेवाडी*२२३*३०१*
२७२.*मुमेवाडी*१८८*२९३*
२७३.*बहिरेवाडी*३०६*३४०*
२७४.*बहिरेवाडी*२५८*३००*
२७५.*बहिरेवाडी*३००*३४५*
२७६.*पेंढारवाडी*१४९*१७१*
२७७.*मासेवाडी*२३१*३२३*
२७८.*सोहाळे*३५३*३२२*
२७९.*मडिलगे*१६७*२७५*
२८०.*मडिलगे*९०*२०५*
२८१.*मडिलगे*१९४*२९०*
२८२.*मडिलगे*११२*२२७*
२८३.*खोराटवाडी*१०४*१९३*
२८४.*जाधेवाडी*१४४*२०३*
२८५.*भादवण*१९४*२८०*
२८६.*भादवण*१२०*२४५*
२८७.*भादवण*२१९*३९०*
२८८.*भादवण*१०७*१७२*
२८९.*भादवणवाडी*१९२*३६८*
२९०.*जखेवाडी*२३१*३००*
२९१.*बेकनाळ*१९४*३२२*
२९२.*बेकनाळ*२६०*२७५*
२९३.*लिंगनुर कसबा नुल*३२६*३८६*
२९४.*लिंगनुर कसबा नुल*३५८*३०४*
२९५.*कडगाव*३९७*३१३*
२९६.*कडगाव*४१७*२७३*
२९७.*कडगाव*२८४*३३९*
२९८.*कडगाव*२७०*३६७*
२९९.*कडगाव*३६३*३१९*
३००.*वडरगे*२३५*४०१*
३०१.*वडरगे*२४०*३६९*
३०२.*बड्याचीवाडी*३३८*४१६*
३०३.*गडहिंग्लज (रानातली वस्ती)*३७५*३८५*
३०४.*गडहिंग्लज (रानातली वस्ती)*३७८*३४७*
३०५.*गडहिंग्लज (रानातली वस्ती)*१५२*२७६*
३०६.*गडहिंग्लज (रानातली वस्ती)*४०५*३८३*
३०७.*गडहिंग्लज (रानातली वस्ती)*२११*२२६*
३०८.*गडहिंग्लज (रानातली वस्ती)*१६६*२१८*
३०९.*गडहिंग्लज*२७१*२७५*
३१०.*गडहिंग्लज*१७७*२२७*
३११.*गडहिंग्लज*२६४*२७५*
३१२.*गडहिंग्लज*३०३*१२९*
३१३.*गडहिंग्लज*३२६*३३९*
३१४.*गडहिंग्लज*१७५*२२८*
३१५.*गडहिंग्लज*७९*१२४*
३१६.*गडहिंग्लज*२२१*३६४*
३१७.*गडहिंग्लज४१७*२६९*
३१८.*गडहिंग्लज*३७१*१८३*
३१९.*गडहिंग्लज*३६१*१५४*
३२०.*गडहिंग्लज*२९८*५६०*
३२१.*गडहिंग्लज*३३१*६१३*
३२२.*गडहिंग्लज*२३३*३८५*
३२३.*गडहिंग्लज*३७३*४०६*
३२४.*गडहिंग्लज*२५०*४४७*
३२५.*गडहिंग्लज*३२२*३७२*
३२६.*गडहिंग्लज*२०७*२३५*
३२७.*गडहिंग्लज*३४४*२६४*
३२८.*गडहिंग्लज*४२०*४२०*
३२९.*गडहिंग्लज*३४३*४८४*
३३०.*गडहिंग्लज*१८९*३८८*
३३१.*गडहिंग्लज*२०५*३८२*
३३२.*गडहिंग्लज*२२१*२५९*
३३३.*शिप्पुर तर्फ आजरा*१६१*३३२*
३३४.*शिप्पुर तर्फ आजरा*२३५*१७४*
३३५.*करंबळी*२७१*४०९*
३३६.*करंबळी*३३१*३१२*
३३७.*करंबळी*२०७*४१८*
३३८.*गिजवणे*३१०*४९०*
३३९.*गिजवणे*२७७*४४१*
३४०.*गिजवणे*३२२*४४५*
३४१.*गिजवणे*३०४*४६०*
३४२.*आत्याळ*३७८*४६७*
३४३.*आत्याळ*३२४*३५७*
३४४.*बेळगुंदी*४२४*४४७*
३४५.*कौलगे*२५३*४२६*
३४६.*कौलगे*२७५*३७९*
३४७.*हिरलगे*३१२*२२२*
३४८.*हिरलगे*३२३*२५४*
३४९.*ऐनापूर*३२४*३४८*
३५०.*ऐनापूर*३५०*३३३*
३५१.*इंचनाळ*३६७*३४४*
३५२.*इंचनाळ*३८०*२०३*
३५३.*इंचनाळ*३९८*२६१*
----------
एकूण* *१, १४, ०२३*१, २७,८८१

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Marathi News Esakal
www.esakal.com