करवीर विधानसभा मतदारसंघातील केंद्रनिहाय मताधिक्य

करवीर विधानसभा मतदारसंघातील केंद्रनिहाय मताधिक्य

करवीर विधानसभा

लोकसभा निवडणुकीचा निकाल नुकताच जाहीर झाला. करवीर विधानसभा मतदारसंघात मतदान केंद्रनिहाय कोणाला किती मताधिक्य मिळाले, याचा आढावा...

केंद्र क्रं.*मतदान केंद्राचे नाव*शाहू महाराज*संजय मंडलिक*
१.*पडसाळी*५४*७१*
२.*वाशी*१२१*१६५*
३.*कोलिक*१८९*२८४*
४.*चाफेवाडी*४०*२२८*
५.*मानवाड*३२०*३७०*
६.*पोंबरे*३६४*१११*
७.*पिसात्री*१७९*३२१*
८.*काळजवडे*५४१*३०२*
९.*किसरूळ*५३७*२९०*
१०.*मुगडेवाडी*२४७*१८९*
११.*पाटपन्हाळा*५२४*४५०*
१२.*बांदरेवाडी*१९९*१२४*
१३.*काऊरवाडी*२५५*१२९*
१४.*पोर्ले तर्फ बोरगाव*५८२*३८८*
१५.*बाजार भोगाव*३३७*१६१*
१६.*बाजार भोगाव*५६४*२५१*
१७.*पोहाळवाडी*५१४*२३८*
१८.*वाळवेकरवाडी*४२३*२२१*
१९.* कुंभारवाडी*१७६*१८०*
२०.*पोहाळे तर्फ बोरगाव*४८४*२१३*
२१.*पोहाळे तर्फ बोरगाव*३५१*३२०*
२२.*वाळोली*५५८*२५६*
२३.*साळवाडी*२१९*१६१*
२४.*वारनूळ*३७४*३२८*
२५.*माजनाळ*४०९*२२९*
२६.*माजनाळ*४१२*३०२*
२७.*काटेभोगाव*५६५*२४५*
२८.*तळेवाडी*२०६*६३*
२९.*पुशिरे तर्फ बोरगाव*४९४*३६९*
३०.*पुनाळ*५२६*२४२*
३१.*पुनाळ*३१४*१५२*
३२.*पुनाळ*३६९*२१४*
३३.*म्हाळुंगे तर्फ बोरगाव*३९५*३४३*
३४.*कसबा ठाणे*५५३*२७९*
३५.*कसबा ठाणे*४९९*४२६*
३६.*महाडिकवाडी*२०८*३३५*
३७.*देवठाणे*५८४*१५४*
३८.*शिंदेवाडी*२४१*२६९*
३९.*माळवाडी*३६९*१८०*
४०.*खोतवाडी*४८२*३३०*
४१.*माजगाव*५०२*२५८*
४२.*माजगाव*३५३*२५७*
४३.*माजगाव*३५८*८९*
४४.*पडळ*४०२*२९७*
४५.*पडळ*६०९*३१०*
४६.*पडळ*४२३*३८८*
४७.*यवलूज*७०७*३७३*
४८.*यवलूज*६४०*३४३*
४९.*यवलूज*६७६*२१०*
५०.*यवलूज*६८८*२१४*
५१.*सातार्डे*५६०*३५०*
५२.*सातार्डे*५७२*१८०*
५३.*मरळी*३४४*२२८*
५४.*मरळी*४७८*२५०*
५५.*कळे*५६२*३२६*
५६.*कळे*३७३*४६७*
५७.*कळे*२७९*२६९*
५८.*कळे*३२३*१५६*
५९.*कळे*४५२*३७९*
६०.*आसगाव*३९४*१५१*
६१.*परखंदळे*६५५*२८४*
६२.*आतकिरवाडी*२३८*२४५*
६३.*घरपण*५०१*२७३*
६४.*घरपण*३५७*१०४*
६५.*खेरीवडे* *१५२*
६६.*सावर्डे तर्फ असंडोली*६१४*२७५*
६७.*सावर्डे तर्फ असंडोली*२८२*२९८*
६८.*सावर्डे तर्फ असंडोली*२७८*१७९*
६९.*जाधववाडी*९०*७५*
७०.*वाघुर्डे नवलेवाडी*४७२*२१०*
७१.*वाघुर्डे नवलेवाडी*३५७*१९६*
७२.*गोठे*३२५*१७४*
७३.*तांदूळवाडी*४७६*३७३*
७४.*आकुर्डी*५६२*२८५*
७५.*सुळे*६१७*३३१*
७६.*कोदवडे*४०६*२२९*
७७.*गोगवे*२२८*१९३*
७८.*पणुत्रे*३७६*२४७*
७९.*पणुत्रे*२१६*२५४*
८०.*वेतवडे*५८९*३९८*
८१.*अंबर्डे*१९६*१७०*
८२.*हरपवडे*३९५*३६६*
८३.*निवाची वाडी*८३*२१४*
८४.*पणोरे*५३३*३९३*
८५.*पणोरे*१७५*९४*
८६.*कोदे बुद्रुक*४४०*१२१*
८७.*कोदे खुर्द*४००*१६*
८८.*तळिये बुद्रुक*३०४*११८*
८९.*असंडोली*४९३*३६७*
९०.*मार्गेवाडी*१६५*२९*
९१.*वेसर्डे*२५७*१५५*
९२.*निवडे*५३०*२२१*
९३.*साळवण*११२*६५*
९४.*तिसंगी*५५१*२७०*
९५.*तिसंगी*४८४*७४*
९६.*साखरी म्हाळुंगे*५४४*२८०*
९७.*किरवे*५७९*१६९*
९८.*मुटकेश्‍वर*४८२*३६६*
९९.*लोंघे*३२५*२६४*
१००.*बालेवाडी*१८३*१२९*
१०१.*वेतवडे*३५२*४५८*
१०२.*मणदूर*८६५*१९२*
१०३.*पडवळवाडी (मांडुकली पैकी)*२२३*७०*
१०४.*मांडुकली*५२४*२८१*
१०५.*शेणवडे*३२७*९९*
१०६.*खोकुर्ले*३०१*१४८*
१०७.*असळज*६३३*२५७*
१०८.*वेसरफ*२६७*२४*
१०९.*पडवळवाडी (खोकुर्लेपैकी)*२१९*४५*
११०.*अणदूर*३८७*३११*
१११.*चौधरवाडी (धुंदवडपैकी)*३५२*१०१*
११२.*धुंदवडे*५३४*१९०*
११३.*खेरिवडे*२३०*१९४*
११४.*शेळोशी*२९९*१६०*
११५.*पळसंबे*१४२*१२८*
११६.*पारगावकरवाडी*१३६*९२*
११७.*सांगशी*२०६*२३*
११८.*गगनबावडा*३५९*१२२*
११९.*गगनबावडा*४०८*११२*
१२०.*संतवडे*४९५*१०६*
१२१.*जर्गी*३३४*२०७*
१२२.*कातळी*३१२*१४५*
१२३.*लखमापूर*२११*२७*
१२४.*तळीये खुर्द*८५*१३६*
१२५.*कडवे*३१९*७४*
१२६.*गारिवडे*३२३*१६४*
१२७.*बोरबेट*१५३*१४५*
१२८.*बावेली*२९५*२०७*
१२९.*काटेवाडी (बावेलीपैकी)*३०*५८*
१३०.*भामटे* *३४०*
१३१.*भामटे*४०७*३०२*
१३२.*चिंचवडे तर्फ कळे*३७८*१८७*
१३३.*चिंचवडे तर्फ कळे*४९४*२०९*
१३४.*आडूर*३३१*२३१*
१३५.*आडूर*३५७*१४८*
१३६.*निटवडे*२२७*१७७*
१३७.*केर्ले*५५८*३३७*
१३८.*केर्ले*४३६*४०२*
१३९.*केर्ले*३८६*२८३*
१४०.*केर्ले३०९*२३३*
१४१.*पडवळवाडी*४०८*३०७*
१४२.*मादळे*३७६*९४*
१४३.*सादळे*१४१*१७५*
१४४.*जठारवाडी*३४४*२६५*
१४५.*जठारवाडी*३२५*३३५*
१४६.*केर्ली*४५२*४७६*
१४७.*केर्ली*४९४*३७१*
१४८.*केर्ली*३६१*४५७*
१४९.*केर्ली*३१२*१५*
१५०.*वरणगे*६०३*२६५*
१५१.*वरणगे५४८*३०५*
१५२.*वरणगे*५४६*२६०*
१५३.*पाडळी बुद्रुक*४८८*२०६*
१५४.*पाडळी बुद्रुक*५६७*१९४*
१५५.*शिंदेवाडी*५३६*२८८*
१५६.*खुपिरे*५७०*३७१*
१५७.*खुपिरे*५२४*३६१*
१५८.*खुपिरे*४७५*२७६*
१५९.*खुपिरे*४५८*२४४*
१६०.*खुपिरे*५१३*३८४*
१६१.*कोपार्डे*३७४*१४८*
१६२.*कोपार्डे*४०५*२३३*
१६३.*कोपार्डे*५७४*२९९*
१६४.*कोपार्डे*३५९*२२५*
१६५.*कळंबे तर्फ कळे*४४१*३८३*
१६६.*सांगरूळ*४२९*३७०*
१६७.*सांगरूळ*३५६*३०३*
१६८.*सांगरूळ*४४०*३२९*
१६९.*सांगरूळ*४६०*३८०*
१७०.*सांगरूळ*४८६*३४०*
१७१.*सांगरूळ*६२८*२१३*
१७२.*खाटांगळे*४८५*२७१*
१७३.*खाटांगळे*४९६*३०१*
१७४.*पासार्डे*६६०*२२१*
१७५.*उपवडे*५३७*२५९*
१७६.*दुर्गुळवाडी*२६३*११३*
१७७.*स्वयंभूवाडी*३७३*१७४*
१७८.*बोलोली कारंडेवाडी*७०८*२७४*
१७९.*शिपेकरवाडी*१८२*१३६*
१८०.*वाघोबावाडी*२४३*१३१*
१८१.*आमशी*५६६*३२१*
१८२.*आमशी*५९१*३०२*
१८३.*म्हारूळ*३०७*४१३*
१८४.*म्हारूळ*४७७*३४२*
१८५.*कुडित्रे*५४७*४१९*
१८६.*कुडित्रे*७०६*२६०*
१८७.*कुडित्रे*५४१*३७४*
१८८.*साबळेवाडी*४७४*२०७*
१८९.*साबळेवाडी*३८५*२०१*
१९०.*हणमंतवाडी*३५६*४२३*
१९१.*हणमंतवाडी*३८८*४०१*
१९२.*हणमंतवाडी*३८२*३६१*
१९३.*रजपूतवाडी*४०७*२५२*
१९४.*निगवे दुमाला*५३४*२८२*
१९५.*निगवे दुमाला*५७१*२५७*
१९६.*निगवे दुमाला*५५०*२७१*
१९७.*निगवे दुमाला*६४०*२०१*
१९८.*निगवे दुमाला*४६९*३१५*
१९९.*भुयेवाडी*४८६*४८५*
२००.*भुयेवाडी*४४५*५०२*
२०१.*भुयेवाडी*४७४*४८७*
२०२.*भुये*५२५*४६६*
२०३.*भुये*५२९*३१६*
२०४.*शिये*४०२*६०९*
२०५.*शिये*३६३*३८९*
२०६.*शिये*५९९*२५६*
२०७.*शिये*४७४*३३९*
२०८.*शिये*४७५*३३१*
२०९.*शिये*४३९*४७५*
२१०.*प्रयाग चिखली*५३१*५४०*
२११.*प्रयाग चिखली*४१७*३१८*
२१२.*प्रयाग चिखली*३४१*३३३*
२१३.*प्रयाग चिखली*३९४*५५*
२१४.*प्रयाग चिखली*५६३*३९३*
२१५.*शिंगणापूर*३७२*१८६*
२१५.अ* शिंगणापूर*४०९*२००*
२१६.*शिंगणापूर*३११*१८२*
२१७.*शिंगणापूर*३३८*३०१*
२१८.*शिंगणापूर*३९६*३९१*
२१९.*शिंगणापूर*२८२*३०३*
२२०.*शिंगणापूर*३३३*२८०*
२२१.*दोनवडे*५१३*३३५*
२२२.*दोनवडे*५१२*२४९*
२२३.*वाकरे*७०७*२७७*
२२४.*वाकरे*५९९*२९१*
२२५.*वाकरे*५९६*३५०*
२२६.*वाकरे*६३२*३३५*
२२७.*बहिरेश्‍वर*५७७*१६९*
२२८.*बहिरेश्‍वर*६६१*२६५*
२२९.*बहिरेश्‍वर*३९४*२५५*
२३०.*धोंडेवाडी*३५२*१५४*
२३१.*तेरसवाडी*२९३*१२९*
२३२.*भोगमवाडी*२७६*५५*
२३३.*चाफोडी*२५१*२०२*
२३४.*केकतवाडी*३१४*८४*
२३५.*गणेशवाडी*४०४*२४६*
२३६.*गणेशवाडी*५२१*२४८*
२३७.*कसबा बीड*६६८*२४०*
२३८.*कसबा बीड*५६२*१३१*
२३९.*कसबा बीड*७११*२०५*
२४०.*कोगे*५३७*३०९*
२४१.*कोगे*५२६*२१३*
२४२.*कोगे*५१४*२०२*
२४३.*कोगे*६५३*२४६*
२४४.*पाडळी खुर्द*४२०*१४५*
२४५.*पाडळी खुर्द*३४०*१८७*
२४६.*पाडळी खुर्द*५२१*३६५*
२४७.*पाडळी खुर्द*४००*१३६*
२४८.*पाडळी खुर्द*४०२*२८६*
२४९.*बालिंगे*५७६*३८९*
२५०.*बालिंगे*३६५*२१९*
२५१.*बालिंगे*३७८*२७७*
२५२.*बालिंगे*३५१*१९५*
२५३.*नागदेववाडी*४९७*५१५*
२५४.*नागदेववाडी*३७५*३९८*
२५५.*नागदेववाडी*४०४*३७१*
२५६.*आंबेवाडी*४३५*२८८*
२५७.*आंबेवाडी*३२७*२३२*
२५८.*वडणगे*२१८*१९५*
२५९.*वडणगे*३३४*३२४*
२६०.*वडणगे*३२०*३८२*
२६१.*वडणगे*२९७*२८३*
२६२.*वडणगे*३६१*४१६*
२६३.*वडणगे*४०६*२८२*
२६४.*वडणगे*२९७*२२२*
२६५.*वडणगे*२१७*३४८*
२६६.*वडणगे*२९२*२११*
२६७.*वडणगे*३३८*४०९*
२६८.*वडणगे*२८६*३५८*
२६९.*वडणगे*२८६*३३१*
२७०.*वडणगे*२७७*३७०*
२७१.*महे*६७६*२७४*
२७२.*महे*७४९*३३७*
२७३.*आरे*२९१*१२०*
२७४.*आरे*४०७*९८*
२७५.*धनगरवाडी*६००*१९३*
२७६.*सावरवाडी*४९८*२४४*
२७७.*सावरवाडी*४४१*३०९*
२७८.*शिरोली दुमाला*५८४*२४३*
२७९.*शिरोली दुमाला*६२३*२००*
२८०.*शिरोली दुमाला*६१९*२५१*
२८१.*शिरोली दुमाला*७४०*९४*
२८२.*सावर्डे दुमाला*५३६*१३८*
२८३.*सावर्डे दुमाला*५८२*१०२*
२८४.*मांडरे*५४०*२१२*
२८५.*गर्जन*५००*२३७*
२८६.*चाफोडी*५१२*३६३*
२८७.*आरळे*५३७*११०*
२८८.*कसबा आरळे*४२२*१०५*
२८९.*घानवडे*६८९*२८१*
२९०.*घानवडे*४३२*२८२*
२९१.*मांजरवाडी*२५०*१०२*
२९२.*घुंगूरवाडी*१६६*१४५*
२९३.*कांचनवाडी*६२९*९९*
२९४.*कांचनवाडी*४४३*१०२*
२९५.*पाटेकरवाडी*४२२*४८*
२९६.*पाचकटेवाडी*२३०*८६*
२९७.*सडोली दुमाला*५०१*२४१*
२९८.*सडोली दुमाला*४८२*१६५*
२९९.*हिरवडे दुमाला*४८२*२५७*
३००.*बाचणी*५६१*१९५*
३०१.*बाचणी*५५८*१४२*
३०२.*बाचणी*५८४*१२२*
३०३.*शेळकेवाडी*२२१*७६*
३०४.*वाडीपीर*५५२*२२३*
३०५.*वाडीपीर*४७०*२३०*
३०६.*वाशी*५३७*२९७*
३०७.*वाशी*५५२*२७०*
३०८.*वाशी*४४४*१८३*
३०९.*वाशी*५१७*९३*
३१०.*वाशी*३०५*१३९*
३११.*गाडेगोंडवाडी*६९६*१८५*
३१२.*भाटणवाडी*६३२*६५*
३१३.*सोनाळी*७४२*१५७*
३१४.*म्हालसवडे*६६१*२७०*
३१५.*म्हालसवडे*५००*१४५*
३१६.*हसुर दुमाला*५७२*२६८*
३१७.*हसुर दुमाला*६०२*२३१*
३१८.*हसुर दुमाला*६१८*१३७*
३१९.*हिरवडे खालसा* ५७८*१३१*
३२०.*हिरवडे खालसा*५२०*९६*
३२१.*सडोली खालसा*६३५*१५६*
३२२.*सडोली खालसा*६१३*११४*
३२३.*सडोली खालसा*५४७*१२५*
३२४.*सडोली खालसा*६११*१६३*
३२५.*कारभारवाडी*२११*६९*
३२६.*कांडगाव*४६१*३२२*
३२७.*कांडगाव*४२६*३७७*
३२८.*कांडगाव*६२४*२४१*
३२९.*नंदवाळ*३९४*२६२*
३३०.*नंदवाळ*४५३*१३२*
३३१.*देवाळे*५८३*२१४*
३३२.*देवाळे*६३४*१५९*
३३३.*कोथळी*६४४*१५३*
३३४.*कोथळी*५८४*९८*
३३५.*कोथळी*६१३*९१*
३३६.*कुरूकली*५६४*२७६*
३३७.*कुरूकली*४९५*२०३*
३३८.*कुरूकली*५७५*३४६*
३३९.*बेले*२७५*१६२*
३४०.*बेले*३६३*१५३*
३४१.*बेले*६८३*१६९*
३४२.*हळदी*४०८*३५७*
३४३.*हळदी*५९८*२१४*
३४४.*हळदी*४५९*२६४*
३४५.*जैताळ*६११*७३*
३४६.*कुर्डू*५१५*२३२*
३४७.*कुर्डू*५२८*१६३*
३४८.*परिते*६०६*२५९*
३४९.*परिते*५७४*३४४*
३५०.*परिते*४८८*१६९*
३५१.*परिते*२८३*२३२*
३५२.*म्हाळुंगे*६३७*२३८*
३५३.*म्हाळुंगे*६२२*१९४*
३५४.*म्हाळुंगे*६६४*११३*
३५५.*येवती*५४६*२३७*
३५६.*येवती*५९५*२१२*
एकूण *१,५६,७८०*८५,३८५*

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Marathi News Esakal
www.esakal.com