चंदगड विधानसभा मतदार संघ

चंदगड विधानसभा मतदार संघ

चंदगड विधानसभा
लोकसभा निवडणुकीचा निकाल नुकताच जाहीर झाला. चंदगड विधानसभा मतदारसंघात मतदान केंद्रनिहाय कोणाला किती मताधिक्य मिळाले, याचा आढावा...

केंद्र क्रं.*मतदान केंद्राचे नाव*शाहू महाराज*संजय मंडलिक
१.*हत्तीवडे*३३८*२९२
२.*पेद्रेवाडी*२६०*३८५
३.*कोवाडे*२५२*३५०
४.*कोवाडे*२२४*२४२
५.*निंगुडगे*१८१*२७०
६.*निंगुडगे*१५३*२५७
७.*सरोळी*२२१*१८३
८.*सरोळी*२६१*१७०
९.*गजरगांव*३८०*१६३
१०.*गजरगांव*३६१*१९७
११.*कानोली*२४२*२५०
१२.*मलिग्रे*२५५*३९०
१३.*मलिग्रे*२७३*२३९
१४.*होणेवाडी*२३१*२४५
१५.*मेंढोली*२५०*२४७
१६.*मेंढोली*१४५*२३४
१७.*बुरुडे*४३२*३०१
१८.*बुरुडे*२०३*३९७
१९.*कासार कांडगाव*३७७*१९३
२०.*कासार कांडगाव*१७०*११९
२१.*खानापूर*२०८*२३६
२२.*पोळगांव*३४३*३८३
२३.*चितळे*४२६*२१५
२४.*चाफवडे*२६५*१९६
२५.*शृंगारवाडी*२०२*१२३
२६.*उचंगी*२०३*४०
२७.*वाटंगी*३८७*२८३
२८.*वाटंगी*२६९*१९५
२९.*मोरेवाडी*११९*१८५
३०.*शिरसंगी*२३६*२६३
३१.*शिरसंगी*२१७*२७८
३२.*यमेकोड*१८७*२००
३३.*सरंबळवाडी*२६३*३७९
३४.*हारूर*२०७*१८५
३५.*सुळे*१५९*१८६
३६.*सुळे*१२२*१७५
३४.*लाकुडवाडी*२३०*२२६
३८.*हांदेवाडी*९७*१७२
३९.*कोळिंद्रे*३२१*३३०
४०.*कोळिंद्रे*२३२*३५९
४१.*किणे*२८२*२२१
४२.*किणे*३०३*२४४
४३.*शेंद्री*३३३*२५२
४४.*शेंद्री*२४०*२९५
४५.*हनिमनाळ*३१५*३७३
४६.*हनिमनाळ*४३९*३००
४७.*हसूर चंपू*३१५*४३४
४८.*हसूर चंपू*४५६*४०८
४९.*हसुरचंपु*३५४*४०५
५०.*माद्याळ कसबा नूल*२३०*३२५
५१.*माद्याळ कसबा नूल*२५१*२४२
५२.*औरनाळ*३१५*३३४
५३.*औरनाळ*३४६*२१९
५४.*दुंडगे*३६४*३५५
५५.*दुंडगे*५०५*३३२
५६.*दुंडगे*३९७*२९६
५७.*जरळी*३७५*४१३
५८.*जरळी*२४२*४६२
५९.*जरळी*३३२*२७१
६०.*हेब्बाळ कसबा नूल*३०७*४०२
६१.*हेब्बाळ कसबा नूल*५५१*१४०
६२.*हेब्बाळ कसबा नूल*३३२*३६७
६३.*निलजी*३१९*३६६
६४.*निलजी*२७१*२९६
६५.*मुत्नाळ*३५८*३४५
६६.*मुत्नाळ*२१२*३८०
६७.*मुत्नाळ*३३५*३३६
६८.*हिटणी*२२१*३८५
६९.*हिटणी*२७३*२६८
७०.*हिटणी*३१०*२९८
७१.*मुगळी*४८७*४१९
७२.*मुगळी*४४७*३८१
७३.*शिंदेवाडी*११४*२०१
७४.*भडगाव*१८३*२१५
७४ अ.*भडगाव*२५३*२५२
७५.*भडगाव*४४७*४१०
७६.*भडगाव*४८२*३०७
७७.*भडगाव*४३२*३०४
७८.*भडगाव*३४७*२८९
७९.*भडगाव*४२४*२८१
८०.*हुनगिनहाळ*५०८*१९७
८१.*हरळी बुद्रुक*२३६*३३८
८२.*हरळी बुद्रुक*३३२*३०३
८३.*हरळी खुर्द*२७३*२३१
८४.*हरळी खुर्द *१९७*१५७
८५.*हरळी खुर्द*२८९*३४४
८६.*वैरागवाडी*१७९*१९९
८७.*चिंचेवाडी*२३४*३५६
८८.*चन्नेकुपी*३३७*३६२
८९.*चन्नेकुपी*३७६*३६२
९०.*खमलेहट्टी*२१०*४५८
९१.*तनवडी*२९६*२१९
९२.*हणमंतवाडी*११९*१५९
९३.*कसबा नूल*४५५*२८२
९४.*कसबा नूल*३४८*३७८
९५.*कसबा नूल*३५९*३५६
९६.*कसबा नूल*२६५*३४६
९७.*कसबा नूल*३३५*३४९
९८.*खणदाळ*३७२*३७३
९९.*खणदाळ*२०२*१९५
१००.*खणदाळ*२९९*२९७
१०१.*नांगनूर*३२०*३७३
१०२.*नांगनूर*४३२*२७३
१०३.*अरळगुंडी*६१०*२०४
१०४.*कडलगे*२९३*३२०
१०५.*कडलगे*३७४*२४८
१०६.*इदरगुच्ची*३५५*२०९
१०७.*बसर्गे बुद्रुक*२८२*३८२
१०८.*बसर्गे बुद्रुक*२३१*२७९
१०९.*बसर्गे बुद्रुक*२३७*२५६
११०.*बसर्गे बुद्रुक*२४४*३२३
१११.*येणेचंवडी*३८४*३६३
११२.*चंदनकूड*१७४*२१६
११३.*नंदनवाड*३३१*४९८
११४.*मनवाड*२९९*२७१
११५.*नरेवाडी*२१०*२७९
११६.*नरेवाडी*१८५*२०३
११७.*नौकुड*१८१*४२६
११८.*तुपुरवाडी*११८*१११
११९.*हिडदुग्गी*२५९*३९९
१२०.*हसुर सासगिरी*२८०*१६८
१२१.*हसुरवाडी*३२९*३४१
१२२.*महागाव*३६४*३४२
१२३.*महागाव*४२४*१८२
१२४.*महागाव*५६८*१७४
१२५.*महागाव*४३९*१९७
१२६.*महागाव*४५४*२३३
१२७.*महागाव*३७०*१६३
१२८.*उंबरवाडी*५०८*२२६
१२९.*मासेवाडी*२१२*२२८
१३०.*कडाल*१३८*१३२
१३१.*तेगिनहाळ*१६९*१४७
१३२.*मुंगुरवाडी*२६५*३४१
१३३.*दुगुनवाडी*१५६*२५१
१३४.*जांभुळवाडी*१२५*१६७
१३५.*मांगनुर तर्फ सावतवाडी*२३७*२४१
१३६.*बटकणंगले*२४८*३३४
१३७.*बटकणंगले*३०५*२९३
१३८.*शिप्पूर तर्फ नेसरी*४५६*२९३
१३९.*हेळेवाडी*१३२*१२८
१४०.*वाघराळी*२४१*१७७
१४१.*वाघराळी*२८६*१४८
१४२.*बिद्रेवाडी*४३०*१८९
१४३.*नेसरी*४९१*३३६
१४४.*नेसरी*६५१*२१०
१४५.*नेसरी*४५६*२०८
१४६.*नेसरी*४८५*३१७
१४७.*नेसरी*३९५*३०९
१४८.*सावतवाडी तर्फ नेसरी*१४०*८७
१४९.*तळेवाडी*४११*११२
१५०.*अर्जुनवाडी*२२९*२४२
१५१.*अर्जुनवाडी*२५२*२३३
१५२.*कानडेवाडी*४०४*२३८
१५३.*तावरेवाडी*२५२*८९
१५४.*सरोळी*५४०*२५५
१५५.*सांबरे*२७६*३२०
१५६.*सांबरे*२७०*२२६
१५७.*कुमरी*४४८*१९६
१५८.*यमेहट्टी*२४२*२१३
१५९.*काळामवाडी*२५२*१३४
१६०.*डोणेवाडी*२६१*१३४
१६१.*हडलगे*३७८*१९२
१६२.*हडलगे*४४८*२१६
१६३.*तारेवाडी*२६३*१६८
१६४.*हेब्बाळ जलद्याळ*३८२*१५५
१६५.*हेब्बाळ जलद्याळ*३४२*१०६
१६६.*लिंगनुर कसबा नेसरी*२७७*१९३
१६७.*हलकर्णी*२५५*३७३
१६८.*हलकर्णी*२७३*३७३
१६९.*हलकर्णी*४७०*१३७
१७०.*हलकर्णी*२९८*३०६
१७१.*हलकर्णी*५५१*२३०
१७२.*कुंबळहाळ*४२०*१२७
१७३.*तेरणी*४२६*३६९
१७४.*तेरणी*३२७*४४५
१७५.*तेरणी*२७९*१७४
१७६.*तेरणी*३०३*१६१
१७७.*बुगडीकट्टे*१७१*३८०
१७८.*बुगडीकट्टे*२३३*४३३
१७९.*कळवीकट्टे*१५३*२६२
१८०.*कळवीकट्टे*२४८*२७१
१८१.*धामापूर*१८७*१८१
१८२.*बुजवडे*४०५*१८७
१८३.*कुरणी*३१३*२६८
१८४.*कानुर बुद्रुक*२५४*४२४
१८५.*कानुर बुद्रुक*३६६*२२३
१८६.*इनाम म्हाळुंगे*१५६*२००
१८७.*काजीर्णे*१३५*११६
१८८.*गवसे*२९८*३०१
१८९.*गवसे*३४५*१३६
१९०.*इब्राहिमपूर*३५६*३३८
१९१.*कानडी*३३५*३८२
१९२.*शिरोली*२९८*२३७
१९३.*उत्साळी*२०४*१९६
१९४.*आलबादेवी*२२४*३२०
१९५.*विंझणे*२५७*४३२
१९६.*अडकूर*४५०*३३७
१९७.*अडकूर*४२९*३१२
१९८.*बोंजुर्डी*३६७*३८७
१९९.*गणुचीवाडी*१६९*२२८
२००.*आमरोळी*५६०*२२२
२०१.*पोरेवाडी*२१०*१४७
२०२.*मुगळी*३१२*२५९
२०३.*सोनारवाडी*१६२*२९८
२०४.*आसगोळी*१९२*२०४
२०५.*केंचवाडी*३७४*१७४
२०६.*सातवणे*४८४*३१८
२०७.*केरवडे*२०४*३३२
२०८.*गंधर्वगड*१२२*९१
२०९.*वाळकोळी*९७*१९५
२१०.*इनाम सावर्डे*७*३३१
२११.*मजरे शिरगाव*३६२*३३९
२१२.*मौजे शिरगाव*३०३*२६९
२१३.*हिंडगाव*३५५*३९२*
२१४.*कानुर खुर्द*२०८*१७८
२१५.*कानूर खुर्द*२२७*२१४
२१६.*सडेगुडवळे*१०५*२६४
२१७.*पिळणी*२०३*१९३
२१८.*भोगोली*२३३*२५५
२१९.*झांबरे*१३९*२२४
२२०.*उमगाव*२०३*३६२
२२१.*न्हावेली*२०७*७९
२२२.*नागवे*२४२*२२४
२२३.*इनाम कोळिंद्रे*७९*१६६
२२४.*कोकरे*२८८*२६९
२२५.*चंदगड*१७२*४१७
२२६.*चंदगड*१०१*१५७
२२७.*चंदगड*२५६*४९३
२२८.*चंदगड*३४६*४२४
२२९.*चंदगड*३३६*५४
२३०.*चंदगड*७००*१७
२३१.*चंदगड*३०७*८२
२३२.*चंदगड*४०९*१५५
२३३.*चंदगड*३५५*४३४
२३४.*हंबेरे*२०७*१७०
२३५.*आसगाव*४१७*३३४
२३६.*नागणवाडी*३४०*४४६
२३७.*कोनेवाडी*३४४*२७०
२३८.*कोरज*२०८*४०३
२३९.*कुर्तनवाडी*१४८*१६७
२४०.*दाटे*२३४*३६८
२४१.*दाटे*२८५*१७०
२४२.*नरेवाडी (दाटे)*१२०*१७०
२४३.*गुडेवाडी*३४३*४१०
२४४.*गुडेवाडी*२६९*३६४
२४५.*लाकुरवाडी*२०५*३३९
२४६.*माणगाव*२०९*२०३
२४७.*मलगड*११७*१०९
२४८.*माणगाव*३१०*२२५
२४९.*माणगाव*३९६*२२५
२५०.*माणगाव*२५५*२०६
२५१.*माणगाववाडी*११९*३२५
२५२.*लकीकट्टे*३२०*३६५
२५३.*शिवनगे*५५६*११४
२५४.*म्हाळेवाडी*२३१*४३७
२५५.*मलतवाडी*२२१*२५७
२५६.*मलतवाडी*२५५*२८५
२५७.*घुलेवाडी*२३७*२३५
२५८.*निट्टुर*२३०*१७६
२५९.*निट्टुर*२४२*१५८
२६०.*निट्टुर*४०१*२१५
२६१.*जक्कणहट्टी*१०४*१२३
२६२.*कोवाड*३४१*२९१
२६३.*कोवाड*४१७*२७७
२६४.*कोवाड*२७३*३५४
२६५.*तेऊरवाडी*२२६*२३१
२६६.*तेऊरवाडी*२३७*२३९
२६७.*दुंडगे*४७२*२२३
२६८.*चिंचणे*२०१*१५१
२६९.*कामेवाडी*२५७*२९१
२७०.*राजगोळी खुर्द*१९९*२३५
२७१.*राजगोळी खुर्द*१८२*२३९
२७२.*राजगोळी खुर्द*२३६*२२३
२७३.*राजगोळी खुर्द*१६०*२७५
२७४.*चन्नेहट्टी यर्तनहट्टी*३२५*१८३
२७५.*राजगोळी बुद्रुक*३४९*३६०
२७६.*राजगोळी बुद्रुक*५३३*२८९
२७७.*दिंडलकोप*२७५*२८३
२७८.*कुदनूर*४४०*३६५
२७९.*कुदनूर*४६०*३४१
२८०.*कुदनुर*४७९*२८०
२८१.*खत्रेहटी*२०*१८८
२८२.*कालकुंद्री*३६८*१०५
२८३.*कालकुंद्री*३२८*३०६
२८४.*कालकुंद्री*३९४*२८५
२८५.*किटवाड*१९१*३८७
२८६.*होसूर*३१९*३१९
२८७.*कागणी*२६५*२३८
२८८.*कागणी*३०५*२१७
२८९.*कल्याणपूर*९४*१०१
२९०.*हुंदळेवाडी*१०१*१४७
२९१.*किणी*३५१*१६९
२९२.*किणी*३४०*१८५
२९३.*नागरदळे*२५०*३७१
२९४.*नागरदळे*१९३*२७८
२९५.*कडलगे बुद्रुक*२७८*२३४
२९६.*कडलगे बुद्रुक*१६९*२४९
२९७.*कडलगे बुद्रुक*२२६*३०७
२९८.*ढोलगरवाडी*४०८*३७८
२९९.*मांडेदुर्ग*३०७*२५५
३००.*मांडेदुर्ग*३५८*२३७
३०१.*बसर्गे*२५९*२२०
३०२.*बसर्गे*३०२*३४१
३०३.*गौळवाडी*१२८*२०८
३०४.*तवारेवाडी*२०१*२८२
३०५.*धुमडेवाडी२४५*३११
३०६.*तांबुळवाडी*५१३*२५७
३०७.*बागिलगे*४९१*३२८
३०८.*रामपुर*४७४*२४९
३०९.*रामपूर*२०२*१७९
३१०.*मौजे जट्टेवाडी*२९८*२५६
३११.*हलकर्णी*३४५*३१०
३१२.*हलकर्णी*४२३*३९३
३१३.*हलकर्णी*९०*५३
३१४.*हल्लारवाडी*३०४*१५१
३१५.*सदावरवाडी*१८३*८४
३१६.*करंजगाव*४३६*२५९
३१७.*नांदवडे*३४१*२०९
३१८.*नांदवडे*३१६*२०७
३१९.*खालसा कोळिंद्रे*३२०*१८७
३२०.*खालसा सावर्डे*१५०*१६०
३२१.*इसापूर*९८*८९
३२२.*मिरवले*७*४२
३२३.*पारगड*१८*३४
३२४.*नामखोल*४*४३
३२५.*वाघोत्रे*७५*८९
३२६.*खालसा गुडवळे*१५१*५२२
३२७.*हेरे*२८३*३८७
३२८.*हेरे*२५४*२४८
३२९.*पार्ले*४२९*२२१
३३०.*मोटणवाडी*१०८*२७७
३३१.*कळसगादे*२४२*३६०
३३२.*तिलारीनगर*८४*१८९
३३३.*नगरगाव*१३*७८
३३४.*कोदाळी*१५३*२२३
३३५.*शेवाळे*२४२*१०९
३३६.*पाटणे*३६८*२२९
३३७.*जेलुगडे*२९९*१८७
३३८.*कलिवडे*४१५*२८९
३३९.*आंबेवाडी*४२६*१०४
३४०.*जंगमहट्टी*३३२*१४०
३४१.*जंगमहट्टी*३४७*११०
३४२.*माडवळे*२६९*४०४
३४३.*माडवळे*२८७*२६१
३४४.*तुर्केवाडी*३९८*३१५
३४५.*तुर्केवाडी*४८८*२५८
३४६.*तुर्केवाडी*३०२*३३३
३४७.*तडशिनाळ३३६*३०९
३४८.*सुपे*४५*९७
३४९.*यशवंतनगर*१५३*२०६
३५०.*वैताकवाडी*९०*९५*
३५१.*मुरकुटेवाडी*४७८*४४१
३५२.*मजरे कार्वे*२४०*२०२
३५३.*मजरे कार्वे२०८*१९३
३५४.*मौजे कार्वे*२५२*२६२
३५५.*मौजे कार्वे*३१०*१५४
३५६.*सुंडी*२५४*४८४
३५७.*करेकुंडी*१९४*२८५
३५८.*बुक्कीहाळ खुर्द*८२*१२३
३५९.*बुक्कीहाळ बुद्रुक*२११*१२५
३६०.*कौलगे*२०२*२५५
३६१.*महिपालगड*३३०*४०६
३६२.*देवरवाडी*२८७*२९४
३६३.*देवरवाडी*२५८*२०३
३६४.*शिणोळी खुर्द*२२२*४८१
३६५.*शिणोळी खुर्द*२७५*४४४
३६६.*शिणोळी बुद्रुक*१४६*४०२
३६७.*शिणोळी बुद्रुक*१५६*४५९
३६८.*सुरुते*३०१*२११
३६९.*सुरुते*३४२*१८१
३७०.*ढेकोळीवाडी*१९१*३०७
३७१.*ढेकोळी*२५३*१७९
३७२.*सरोळी*२००*३३१
३७३.*हाजगोळी*४४४*३२१
३७४.*हाजगोळी*३७५*३४९
३७५.*कोलिक*६०*४७२
३७६.*खालसा म्हाळुंगे*२६९*२१३
३७७.*मळवीवाडी*६०*२६१
३७८.*तुडिये*३१७*४३०
३७९.*तुडिये*२९५*३९२
३८०.*तुडिये*३१२*४३८
एकूण*....*१,८५,०९४* ९९,६५६*

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Marathi News Esakal
www.esakal.com