उत्तर आकडेवारी

उत्तर आकडेवारी

कोल्हापूर उत्तर
लोकसभा निवडणुकीचा निकाल नुकताच जाहीर झाला. कोल्हापूर उत्तर विधानसभा मतदारसंघात मतदान केंद्रनिहाय कोणाला किती मताधिक्य मिळाले, याचा आढावा...

केंद्र क्रं.* मतदान केंद्राचे नाव *शाहू महाराज* संजय मंडलिक*
१.*कसबा बावडा*३८९*४४४*
२.*कसबा बावडा*२६३*१८१*
३.*कसबा बावडा*५५०*४४८*
४.*कसबा बावडा४१६*२२८*
५.*कसबा बावडा*३९१*१५८*
६.*कसबा बावडा*८६८*१००*
७.*कसबा बावडा*६६३*२३९*
८.*कसबा बावडा*५७५*३२२*
९.*कसबा बावडा*५९७*३४०*
१०.*कसबा बावडा*३७३*२५४*
११.*कसबा बावडा*४२७*२२८*
१२.*कसबा बावडा*३७२*१८४*
१३.*कसबा बावडा*६०१*३७३*
१४.*कसबा बावडा*५८५*२७०*
१५.*कसबा बावडा*१८९*८७*
१६.*कसबा बावडा*४१४*२३७*
१७.*कसबा बावडा*३२४*२३८*
१८.*कसबा बावडा*३६४*२१५*
१९.*कसबा बावडा*३२४*२१८*
२०.*कसबा बावडा*३०१*२५०*
२१.*कसबा बावडा*३४३*२८३*
२२.*कसबा बावडा*३५७*२४२*
२३.*कसबा बावडा*४८८*१०९*
२४.*कसबा बावडा*४८९*१४५*
२५.*कसबा बावडा*२८०*१८२*
२६.*कसबा बावडा*६६३*३११*
२७.*कसबा बावडा*३३५*२२०*
२८.*कसबा बावडा*४१६*२३५*
२९.*कसबा बावडा (लाईन बझार)*५१३*२९५*
३०.*कसबा बावडा (लाईन बझार)*५२०*४४५*
३१.*कसबा बावडा (लाईन बझार)*४५८*३४४*
३२.*कसबा बावडा (न्यू पॅलेस परिसर)*६८१*३१७*
३३.*न्यू पॅलेस परिसर*४६९*३९९*
३४.*कसबा बावडा (न्यू पॅलेस परिसर)*४४१*१४५*
३५.*कसबा बावडा (न्यू पॅलेस परिसर)*५००*१५६*
३६.*कसबा बावडा (न्यू पॅलेस परिसर)*४६७*३१७*
३७.*कसबा बावडा (पोलिस लाईन)*१४३*७६*
३८.*कसबा बावडा (पोलिस लाईन)*१७४*९५*
३९.*भोसलेवाडी*३६०*४६८*
४०.*भोसलेवाडी*३०६*४१०*
४१.*भोसलेवाडी*२९१*२१८*
४२.*भोसलेवाडी*३०२*४५८*
४३.*भोसलेवाडी*२६५*२२३*
४४.*भोसलेवाडी*५१४*४२१*
४५.*भोसलेवाडी*३२२*२६४*
४६.*भोसलेवाडी*३३२*२५७*
४७.*भोसलेवाडी*४११*३८६*
४८.*कदमवाडी*४९२*२८७*
४९.*कदमवाडी*४५४*४८३*
५०.*कदमवाडी*५४५*४२७*
५१.*कदमवाडी*२०२*२९२*
५२.*कदमवाडी*३१५*३२९*
५३.*जाधववाडी*३५२*३५८*
५४.*जाधववाडी*२१७*२३७*
५५.*जाधववाडी*२४२*२९६*
५६.*जाधववाडी*३४०*४१२*
५७.*जाधववाडी*२७२*३०७*
५८.*जाधववाडी*२३०*२३४*
५९.*जाधववाडी*३२३*२६६*
६०.*जाधववाडी*१४३*२५४*
६१.*मुक्त सैनिक वसाहत*३६६*४५७*
६२.*मुक्त सैनिक वसाहत*३७२*४४१*
६३.*विचारेमाळ*४९५*१२०*
६४.*विचारेमाळ*३९९*८०*
६५.*विचारेमाळ*६३०*११८*
६६.*विचारेमाळ*५३३*८८*
६७.*विचारेमाळ*५७०*१०३*
६८.*विचारेमाळ*३७६*३३*
६९.*विचारेमाळ*४४०*९०*
७०.*विचारेमाळ*३३३*४२*
७१.*सदर बाजार*५८९*३१७*
७२.*सदर बाजार*७४३*१००*
७३.*सदर बाजार*५३२*७२*
७४.*सदर बाजार*४५८*४९*
७५.*सदर बाजार*७६९*१२६*
७६.*विचारेमाळ*२३९*११५*
७७.*विचारेमाळ*२९२*१७७*
७८.*ताराबाई चौक*१४२*२०३*
७९.*ताराबाई चौक*२८९*२५५*
८०.*रूईकर कॉलनी*१६१*३६५*
८१.*रूईकर कॉलनी*१२७*२७७*
८२.*रूईकर कॉलनी*१७०*२६२*
८३.*रूईकर कॉलनी*१८५*२७७*
८४.*रूईकर कॉलनी*३२२*२११*
८५.*रूईकर कॉलनी*११८*२६३*
८६.*शिवाजी पार्क*१२३*३५०*
८७.*शिवाजी पार्क*३४०*३९५*
८८.*शिवाजी पार्क*२५९*३१५*
८९.*शिवाजी पार्क*१२५*२३५*
९०.*एसटी स्टँड परिसर*२२७*२५१*
९१.*न्यू शाहुपूरी*४१७*३११*
९२.*न्यू शाहुपूरी*३७७*३११*
९३.*ताराबाई पार्क*२९९*४०६*
९४.*ताराबाई पार्क*४०१*३०७*
९५.*नागाळा पार्क*२७९*२७५*
९६.*नागाळा पार्क*२७३*४६३*
९७.*ताराबाई पार्क*४००*२८२*
९८.*ताराबाई पार्क*१६२*१३७*
९९.*ताराबाई पार्क*५२६*२०१*
१००.*ताराबाई पार्क*६२५*१७२*
१०१.*ताराबाई पार्क*१७४*३८८*
१०२.*ताराबाई पार्क*१६४*२५५*
१०३.*ताराबाई पार्क*२४७*३६७*
१०४.*ताराबाई पार्क*२०८*२८१*
१०५.*नागाळा पार्क*१५१*२२७*
१०६.*नागाळा पार्क*२२५*११९*
१०७.*नागाळा पार्क*२४२*३६३*
१०८.*नागाळा पार्क*३८१*३५५*
१०९.*नागाळा पार्क*३२५*३४६*
११०.*नागाळा पार्क*२७२*२००*
१११.*नागाळा पार्क*२०५*१८९*
११२.*नागाळा पार्क*१९२*३६६*
११३.*नागाळा पार्क*२४३*२६५*
११४.*शाहुपूरी*२६५*५१८*
११५.*शाहुपूरी*१२६*३३६*
११६.*शाहुपूरी*१३२*२९३*
११७.*शाहुपूरी*१५३*२१०*
११८.*शाहुपूरी*३३३*३१०*
११९.*शाहुपूरी (पाच बंगला परिसर)*२५३*४२६*
१२०.*शाहुपूरी*३०५*३३७*
१२१.*शाहुपूरी*१५९*३२४*
१२२.*साईक्स एक्स्टेंशन*२९७*४८१*
१२३.*टाकाळा*३५३*१८९*
१२४.*टाकाळा*३१४*३०१*
१२५.*टाकाळा*४०१*२८२*
१२६.*टाकाळा*१७३*१०७*
१२७.*टाकाळा*१३६*१७२*
१२८.*टाकाळा*१७०*२८०*
१२९.*टाकाळा*१८४*२२८*
१३०.*टाकाळा*२०७*१५४*
१३१.*साईक्स एक्स्टेंशन*३०७*१४२*
१३२.*साईक्स एक्स्टेंशन*१९७*२२०*
१३३.*साईक्स एक्स्टेंशन*१५८*३९४*
१३४.*साईक्स एक्स्टेंशन*९८*१२०*
१३५.*राजारामपुरी*२२०*२५७*
१३६.*राजारामपुरी*१३४*२०३*
१३७.*राजारामपुरी*३९८*३६३*
१३८.*उद्यमनगर*३१२*२३८*
१३९.*उद्यमनगर*२६७*२९०*
१४०.*शाहुपूरी*३७०*३२५*
१४१.*शाहुपूरी*३२२*३८८*
१४२.*लक्ष्मीपुरी*२७३*१६७*
१४३.*लक्ष्मीपुरी*४३९*१३५*
१४४.*लक्ष्मीपुरी*३२८*३१४*
१४५.*लक्ष्मीपुरी*२२४*१८२*
१४६.*रविवार पेठ*३६४*१३१*
१४७.*रविवार पेठ*४३९*१७९*
१४८.*शिवाजी चौक*३२९*१३०*
१४९.*शिवाजी चौक*४६९*९४*
१५०.*शाहु टॉकीज*३७०*२८०*
१५१.*शाहु टॉकीज*३१०*७०*
१५२.*महाराणा प्रताप चौक*३७७*१७६*
१५३.*महाराणा प्रताप चौक*४६१*१९९*
१५४.*महाराणा प्रताप चौक*४५९*२८७*
१५५.*महापालिका*२५०*२५८*
१५६.*महापालिका*३७४*२४६*
१५७.*महापालिका*२१२*३३३*
१५८.*महापालिका*२५३*२१७*
१५९.*महापालिका*३०६*४९२*
१६०.*अकबर मोहल्ला*८३२*८३*
१६१.*अकबर मोहल्ला*२०५*२४२*
१६२.*अकबर मोहल्ला*३९२*७५*
१६३.*टाऊन हॉल*७३३*५३*
१६४.*टाऊन हॉल*३५६*१७२*
१६५.*टाऊन हॉल*८९*१४१*
१६६.*बुरूड गल्ली*२६२*२६४*
१६७.*बुरूड गल्ली*२०५*२४४*
१६८.*शुक्रवार पेठ पंचगंगा रोड*२८८*४५४*
१६९.*शुक्रवार पेठ पंचगंगा रोड*२४३*३५४*
१७०.*शुक्रवार पेठ पंचगंगा रोड*२४९*२७८*
१७१.*तोरस्कर चौक*४९७*३७२*
१७२.*सिद्धार्थनगर*२८४*१६१*
१७३.*सिद्धार्थनगर*२१५*२०५*
१७४.*सिद्धार्थनगर*५१२*४०*
१७५.*सिद्धार्थनगर*४९१*७३*
१७६.*बुधवार पेठ तालिम*४१३*४०६*
१७७.*पंचगंगा तालिम*३१४*२२६*
१७८.*पंचगंगा तालिम*३७९*११२*
१७९.*पंचगंगा तालिम*५१८*२२६*
१८०.*खोलखंडोबा*३२८*४३८*
१८१.*खोलखंडोबा*३४७*४२१*
१८२.*खोलखंडोबा*४२५*४२५*
१८३.*शुक्रवार पेठ पोलिस चौकी*२३२*२६१*
१८४.*शुक्रवार पेठ पोलिस चौकी*२६३*२३९*
१८५.*शुक्रवार पेठ*५७०*३९६*
१८६.*शुक्रवार पेठ*३४२*५३१*
१८७.*शुक्रवार पेठ*३५३*४८७*
१८८.*शुक्रवार पेठ*२०१*४८९*
१८९.*शुक्रवार पेठ पोलिस चौकी*२६२*४३४*
१९०.*शुक्रवार पेठ पोलिस चौकी*२५६*४४८*
१९१.*शाहु उद्यान*२३३*३२९*
१९२.*शाहु उद्यान*१८३*३२०*
१९३.*गंगावेश*२३४*४४७*
१९४.*गंगावेश*१३५*२९१*
१९५.*गंगावेश*२२४*२४२*
१९६.*बाबूजमाल दर्गा परिसर*३५१*४४४*
१९७.*बाबूजमाल दर्गा परिसर*१६२*३८१*
१९८*बाबूजमाल दर्गा परिसर१३१*३०९*
१९९.*रंकाळवेश*३१०*३८८*
२००.*उत्तरेश्वर पेठ*१९०*२४३*
२०१.*उत्तरेश्वर पेठ*१९२*२४५*
२०२.*उत्तरेश्वर पेठ*३६६*४४९*
२०३.*उत्तरेश्वर पेठ*३००*४२१*
२०४.*दुधाळी*३१२*२६६*
२०५.*दुधाळी*३०१*३०४*
२०६.*दुधाळी*२६६*३५६*
२०७.*मिराबाग*३६८*४६०*
२०८.*मिराबाग*२९८*३९९*
२०९.*संध्यामठ*३१२*३३२*
२१०.*संध्यामठ*४०२*३३९*
२११.*संध्यामठ*३६९*३७०*
२१२.*संध्यामठ*३७४*३५२*
२१३.*फिरंगाई तालिम*५७६*२४४*
२१४.*फिरंगाई तालिम*२५६*१९७*
२१५.*फिरंगाई तालिम*२२७*२९४*
२१६.*फिरंगाई तालिम*२७४*२७७*
२१७.*फिरंगाई तालिम*१४०*२०६*
२१८.*फिरंगाई तालिम*२९४*२४४*
२१९.*फिरंगाई तालिम*२०६*२३९*
२२०.*फिरंगाई तालिम*१५९*२३८*
२२१.*फिरंगाई तालिम*१३७*१८९*
२२२.*फिरंगाई तालिम*२३२*२९३*
२२३.*फिरंगाई तालिम*२०४*२६९*
२२४.*गंजीमाळ*३२३*३०३*
२२५.*राजाराम चौक*३२४*४२१*
२२६.*गंजीमाळ*२९७*३३०*
२२७.*गंजीमाळ*२२२*२२१*
२२८.*गंजीमाळ*५२१*१९१*
२२९.*गंजीमाळ*२४७*१५५*
२३०.*गंजीमाळ*१७६*३९९*
२३१.*गंजीमाळ*२२४*२६२*
२३२.*संभाजीनगर*६१३*२२१*
२३३.*पद्माळा*२८९*३५१*
२३४.*पद्माळा*१६१*२८९*
२३५.*पद्माळा*१७४*२३१*
२३६.*मंगळवार पेठ*३३७*३६१*
२३७.*मंगळवार पेठ*२६९*३२५*
२३८.*मंगळवार पेठ*२९०*३३९*
२३९.*मंगळवार पेठ*३२१*२३०*
२४०.*मंगळवार पेठ*२१६*२४३*
२४१.*मंगळवार पेठ*२७४*४०६*
२४२.*मंगळवार पेठ*२८३*३१०*
२४३.*मंगळवार पेठ*२१८*३२७*
२४४.*मंगळवार पेठ*३०२*३९८*
२४५.*वरूणतीर्थ वेस*३११*३९७*
२४६.*वरूणतीर्थ वेस*२९६*३२७*
२४७.*वरूणतीर्थ वेस*२५७*३७४*
२४८.*वरूणतीर्थ वेस*३१६*३२०*
२४९.*वरूणतीर्थ वेस*३१२*३२१*
२५०.*वरूणतीर्थ वेस*३८८*३७०*
२५१.*वरूणतीर्थ वेस*१४२*२५९*
२५२.*वरूणतीर्थ वेस*१६८*१८५*
२५३.*वरूणतीर्थ वेस*२४५*२९२*
२५४.*वरूणतीर्थ वेस*२४५*२२३*
२५५.*वरूणतीर्थ वेस*१६७*३८६*
२५६.*भवानी मंडप*१५६*२८८*
२५७.*भवानी मंडप*१७४*२०५*
२५८.*भवानी मंडप*२९७*३०६*
२५९.*भवानी मंडप*९५*१८४*
२६०.*भवानी मंडप*२१८*४७७*
२६१.*भवानी मंडप*२२०*२५७*
२६२.*भवानी मंडप*७३०*१०९
२६३.*मिरजकर तिकटी*१९७*४२८*
२६४.*मिरजकर तिकटी*१९३*४०६*
२६५.*मिरजकर तिकटी*२४२*४१६*
२६६.*मिरजकर तिकटी*३१९*२८१*
२६७.*वरूणतीर्थ वेस*१८५*३८६*
२६८.*वरूणतीर्थ वेस*२७४*३३५*
२६९.*खासबाग*३४२*१४९*
२७०.*खासबाग*१४१*१८८*
२७१.*खासबाग*३४८*३४४*
२७२.*खासबाग*२९३*३९६*
२७३.*सुसरबाग*५०२*२१०*
२७४.*सुसरबाग*६५६*२४६*
२७५.*सुसरबाग*२१८*३३६*
२७६.*साठमारी*२७५*४४४*
२७७.*साठमारी*४०१*४४२*
२७८.*साठमारी*२८१*२९९*
२७९.*साठमारी*२०१*१७१*
२८०.*मंगळवार पेठ*४३८*४७४*
२८१.*मंगळवार पेठ*३३३*५४९*
२८२.*मंगळवार पेठ*२९६*५३१*
२८३.*यादवनगर*४७७*२३१*
२८४.*यादवनगर*६४२*२०६*
२८५.*यादवनगर*३२७*१०५*
२८६.*यादवनगर*५३७*२०१*
२८७.*राजारामपुरी*१९५*२४४*
२८८.*राजारामपुरी*१७९*२२४*
२८९.*यादवनगर*५२४*२१५
२९०.*यादवनगर*४६३*१८८*
२९१.*शाहु मिल*४६८*२९६*
२९२.*शाहु मिल*३०७*३६०*
२९३.*मातंग वसाहत*४८७*२२३*
२९४.*मातंग वसाहत*७२१*६६*
२९५.*मातंग वसाहत*५९४*१०६*
२९६.*राजारामपुरी*१७५*२३८*
२९७.*राजारामपुरी*१६४*२४९*
२९८.*राजारामपुरी*३७२*४४९*
२९९.*राजारामपुरी*२९८*४४६*
३००.*राजारामपुरी*१७९*२५७*
३०१.*राजारामपुरी*१८४*२८३*
३०२.*राजारामपुरी (पूर्व परिसर)*१६३*२२४*
३०३.*राजारामपुरी (पूर्व परिसर)*२२५*२४३*
३०४.*राजारामपुरी (पूर्व परिसर)*२०५*२६८*
३०५.*राजारामपुरी (पूर्व परिसर)*१६३*२२५*
३०६.*तोरणानगर*२५३*३०२*
३०७.*तोरणानगर*१९७*२३१*
३०८.*तोरणानगर*२०५*२६७*
३०९.*तोरणानगर*२७१*३२८*
३१०.*शास्त्रीनगर*३६१*४२१*
३११.*जवाहरनगर*४०७*४००*

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Marathi News Esakal
www.esakal.com